Wysokość barier wzdłuż dróg ma znaczenie

Drogi ekspresowe i autostrady z definicji przeznaczone są wyłącznie do ruchu pojazdów. Wszelkie elementy wyposażenia drogi z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego mają zadbać o bezpieczeństwo podróżujących. Niedopuszczalne jest chodzenie po drodze szybkiego ruchu, a jeśli już musimy opuścić unieruchomiony pojazd to przechodźmy na zewnętrzną stronę jezdni, korzystając z drzwi ewakuacyjnych w ekranach przeciwhałasowych. Jeśli na zewnętrznej krawędzi są bariery energochłonne sięgające kolan to przechodzimy przez nie. Za każdym razem upewnijmy się, że przejście przez barierę jest dla nas bezpieczne. Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie przechodzić przez wysokie bariery i nie wspinać się na ekrany przeciwolśnieniowe lub przeciwhałasowe.Pamiętaj!

GDDKiA Bariery drogowe, montowane po zewnętrznej stronie drogi lub w pasie rozdziału, mają wysokość ok. 75 cm. Ich zadaniem jest uniemożliwienie pojazdom zjazdu z drogi na pobocze lub sąsiednią jezdnię. Na odcinkach dróg przechodzących przez obiekty inżynierskie, w tym oddzielne dla każdej jezdni - mosty, wiadukty lub estakady - montuje się widocznie wyższe bariery.

 

W przypadku gdy bariery ochronne są zlokalizowane na krawędzi obiektu – nie ma za nimi balustrad, ekranów przeciwolśnieniowych, ekranów przeciwhałasowych – muszą mieć co najmniej 110 cm wysokości, przy czym wysokość tę mierzy się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w zależności od wzajemnego usytuowania lica krawężnika i bariery (tj. od poziomu nawierzchni jezdni gdy odległość w poziomie między licem krawężnika a licem bariery jest nie większa niż 20 cm; od poziomu wyniesionego pobocza/kapy, w przypadku gdy ww. odległość jest większa od 20 cm).

 

Bariery takie oprócz tego, że zabezpieczają przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu zabezpieczają również osoby przed upadkiem z wysokości. Takie rozwiązanie jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.”

 

Obiekty inżynierskie przewidziane do ruchu pieszych czy rowerzystów, nawet jeśli wyniesione są ponad poziom gruntu o około 75 cm (np. na skarpie, nasypie lub kładce), powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed upadkiem osób z wysokości. Tym zabezpieczeniem są bariery uzupełnione poręczą oraz dodatkowymi elementami poziomymi, przy czym wysokość balustrady powinna wynosić nie mniej niż 110 cm.

 

GDDKiA Pamiętajmy, jeśli sytuacja awaryjna zmusiła nas do opuszczenia pojazdu na drodze ekspresowej lub autostradzie to korzystajmy z wyznaczonych wyjść ewakuacyjnych lub opuśćmy jezdnię przez niskie, sięgające kolan dorosłej osoby bariery. Jeśli bariera sięga powyżej pasa, idźmy wzdłuż niej do miejsca, w którym będzie niższa i upewnijmy się, że po drugiej stronie jest bezpiecznie. Dopiero wtedy możemy opuścić jezdnię. Nieważne, czy robimy to w dzień czy po zmroku czy w nocy. Niech wysokość bariery zawsze mówi o tym, czy można ją bezpiecznie pokonać.

 

Te same zasady obowiązują również w szczególnych sytuacjach, np. gdy z jakiegoś ważnego powodu (np. chcemy udzielić pomocy poszkodowanym w wypadku) musimy przejść na drugą jezdnię przez pas rozdziału. Jeśli jest tam niska bariera, możemy przejść, jeśli wysoka to idziemy do miejsca, w którym będzie niska. Pamiętajmy o tym. Chodzi o nasze bezpieczeństwo.

 

Wprowadzamy zmiany GDDKiA 

Wspomniane wcześniej rozporządzenie nie mówi nic o dodatkowych rozwiązaniach zabezpieczających. Takich wytycznych nie  ma również w opracowanym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych. Podjęliśmy jednak decyzję i działania mające zabezpieczyć przestrzeń między obiektami mostowymi, po których przebiegają nitki jednej trasy. Do dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy nowych dróg, tj. do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zostały wprowadzone zapisy mówiące o wymogu realizacji takowych zabezpieczeń przed oddaniem trasy do użytkowania. Z kolei w ramach bieżącego utrzymania, na już istniejących trasach, zabezpieczenia przed spadkiem między obiektami zostaną zaprojektowane i zrealizowane na całej sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA, co będzie wdrażane sukcesywnie począwszy od obecnego roku.