Ogłoszono przetarg na projekt i budowę mostu w Chrzanowie

W piątek 14 lutego ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę mostu zlokalizowanego w Chrzanowie, w ciągu drogi krajowej nr 79, na potoku Luszówka. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 2 marca 2020 r.Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego mostu wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, które obejmują:

  •  inwentaryzację i przeniesienie, zabezpieczenie urządzeń obcych,
  • rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego,
  • wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogami lokalnymi wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych (kładka) w miejscu   planowanych robót, budowę nowego mostu o konstrukcji ramy żelbetowej wraz z wyposażeniem,
  • budowa warstw konstrukcyjnych drogi na dojazdach do obiektu,
  • przywrócenie przejezdności i komunikacji pieszych przez nowo wykonany obiekt wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na drodze krajowej.
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowego obiektu inżynierskiego  

Nowy most powstanie w miejscu istniejącego obiektu, eksploatowanego od 1934 r.