Pracujemy nad połączeniem A1 z S7 poprzez S5

Droga ekspresowa S5 nie tylko skomunikuje trzy miasta wojewódzkie - Wrocław, Poznań i Bydgoszcz, ale również, poprzez autostradę A1, Gdańsk. Obecnie pracujemy nad wydłużeniem S5 do Ostródy i dalej przez Olsztyn na Mazury. W ten sposób powstanie nowy szlak komunikacyjny łączący cztery województwa, tj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. W układzie docelowym droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju (autostrady A1, A2, A4 i A8), stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych.3 województwa, 14 powiatów i 53 gminy GDDKiA 

W połowie 2019 r. podjęliśmy prace planistyczno-studialne nad przyszłym, możliwym przebiegiem S5 na odcinku Ostróda – autostrada A1. Jesteśmy w trakcie opracowywania studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Studium korytarzowe obejmuje pas drogowy o szerokości ok. 5 km, natomiast obszar ujęty w studium to powierzchna ponad 8 tys. km² na terenie trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin. Analizujemy potencjalne przebiegi tras w relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.) z uwzględnieniem istniejącego planowanego zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzone analizy interdyscyplinarne pozwalają wszechstronnie ocenić porównywane trasy drogowe, jak i zaproponować optymalny przebieg studiowanej trasy drogowej, która będzie przedmiotem szczegółowych analiz na kolejnych etapach przygotowania inwestycji.

 

GDDKiA GDDKiA otwarta na wpsółpracę

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego w zasięgu potencjalnego oddziaływania inwestycji. Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zwrócił się do wojewodów, marszałków województw, starostów, przewodniczących rad powiatów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przewodniczących rad gmin i miast objętych potencjalnym oddziaływaniem inwestycji, z apelem o dobrą, konstruktywną i merytorycznie obiektywną współpracę.

 

Studium korytarzowe

Na etapie opracowywania studium korytarzowego przyjmujemy pisemne propozycje i wnioski od samorządów, a uzyskane materiały poddamy wnikliwej analizie. Porównamy je też z danymi z pozostałych jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji, tak by wskazać obiektywnie najlepsze dla społeczeństwa rozwiązania. Efekty prac nad studium korytarzowym poznamy w lipcu br.

 

Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania na prace przygotowawcze, będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Projektanci, z którymi podpiszemy umowę, w jednym ze wskazanych korytarzy zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Rozwiązania te przedstawimy samorządom, a także lokalnej społeczności podczas spotkań informacyjnych. Zebrane podczas spotkań uwagi zostaną rozpatrzone przez projektantów przed złożeniem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi przebieg przyszłej S5.