Rozmawiamy z branżą geologiczną

Kontynuujemy dialog z podmiotami pracującymi przy realizacji naszych kontraktów. Dziś, po raz pierwszy w tak szerokim gronie, spotkaliśmy się z przedstawicielami branży geologicznej reprezentowanej przez członków Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego oraz przez inne firmy realizujące na rzecz GDDKiA zadania w tym zakresie.Rozpoznanie podłoża pod planowane drogi jest kluczowym aspektem procesu przygotowania inwestycji. Dzięki niemu możliwe jest racjonalne zaprojektowanie każdej inwestycji drogowej oraz właściwe określenia ryzyk związanych z warunkami gruntowo-wodnymi. Firmy branży geologicznej uczestniczą w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych zazwyczaj jako podwykonawcy biur projektowych lub generalnych wykonawców robót.

 

Spotkaliśmy się, by omówić najistotniejsze bieżące problemy związane m.in. ze zlecaniem, wykonywaniem i odbiorem badań podłoża gruntowego. Dyskutowaliśmy również o propozycjach branży, które umożliwiłyby usprawnienie tego procesu. Poruszaliśmy również kwestie związane z jakością wykonywanych badań oraz opracowywanych dokumentacji, terminów ich realizacji oraz kosztów z tym związanych. Omówiono również zagadnienia związane z procedurami administracyjnymi i ich wpływem na harmonogram prac.