PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Nr 77 - TRYŃCZA
Lipnik – Przemyśl w km 111 + 719 z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. TRYŃCZA

 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Nr 77
Lipnik – Przemyśl w KM 111 + 719
z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska
w m. Tryńcza w  ramach projektu SPO-T
nr SPOT/2.3/155/05-22


REALIZATORZY INWESTYCJI

ZAMAWIAJĄCY: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Warszawa
WYKONAWCA: Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.  z siedzibą w Jarosławiu
PODWYKONAWCY: 1. Firma „SANAKIEWICZ” Sp. z o.o. Szówsko –  przebudowa gazociągu,  
2. Usługowy Zakład  „WOD-KAN-GAZ” Józef Lis z Przeworska  –  kanalizacja deszczowa,
3. WIMED z Tuchowa – oznakowanie poziome
PROJEKTANT: Pracownia Studiów i Projektów Drogowych „KLOTOIDA”
ul. Płk.St. Dąbka 8 ;  30 – 732 Kraków
KIEROWNIK PROJEKTU: Wiesław Futoma - GDDKiA  Oddział w Rzeszowie
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: Konsorcjum firm: DHV i DRO-KONSULT  Warszawa ul. Domaniewska
INŻYNIER PROJEKTU: Jerzy Młynarczyk – DHV + DRO-KONSULT W-wa
INSPEKTORZY KONTRAKTU: Władysław Rosół – roboty drogowe
Aleksander Kontek – roboty gazowe i kanalizacja deszczowa
KIEROWNIK BUDOWY: Piotr Dubiel – JPRDiM S.A.  w Jarosławiu

CZAS REALIZACJI KONTRAKTU

- 4 miesiące od daty rozpoczęcia robót;


WAŻNIEJSZE TERMINY KONTRAKTU

-   Data podpisania umowy                  -   25.05.2006 r.
-   Data przekazania terenu budowy     -  20.06.2006 r.
-   Data rozpoczęcia robót                   -  23.06.2006 r.
-   Data zakończenia robót                  -   21.10.2006 r.


WARTOŚĆ ROBÓT

Wartość zrealizowanych robót wyniosła: 1 390,9  tys. zł. (netto), tj. 1 696,9  tys. zł. (brutto);


WAŻNIEJSZE TERMINY KONTRAKTU

Środki Krajowego Funduszu Drogowego – 1,7 mln PLN (z czego 61% sfinansuje Unia Europejska w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport);
Urząd Gminy w Tryńczy sfinansował wykonanie zasilania i oświetlenia skrzyżowania;
Dokumentację projektową opracowała Pracownia Studiów i Projektów Drogowych „KLOTOIDA” z Krakowa. Koszt opracowania dokumentacji został sfinansowany po połowie przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Oddział GDDKiA w Rzeszowie.


ZAMIERZENIA INWESTYCJI:

Przebudowa na skrzyżowanie typu "małe rondo" wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych wokół ronda i budową nowej zatoki autobusowej, przy drodze krajowej.


WAŻNIEJSZE TERMINY KONTRAKTU

• budowę małego ronda, w miejscu skrzyżowania zwykłego, czterowylotowego (średnica zewnętrzna ronda wynosi 40,0 m; średnica wyspy środkowej ronda - 26,0 m),
• budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 2,50 m wraz z wyspami azylu dla pieszych i rowerzystów, - budowę chodników, stanowiących kontynuację ciągów pieszo- rowerowych,
• budowę wysp oddzielających jezdnię ronda od ciągów pieszo-rowerowych,
• budowę zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 77,
• remont istniejących zatok autobusowych,
• przebudowę istniejącej nawierzchni
• budowę elementów odwodnienia powierzchniowego,
• budowę oświetlenia wraz z zasilaniem,
• przełożenie gazociągu dług. 155 mb,
• wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią,
 
Ponadto w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu wymieniono na nowe całość oznakowania pionowego (łącznie 62 szt. znaków drogowych) wykonano także (będzie wykonane z chwilą wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych) oznakowanie poziome  w nowej technologii grubowarstwowe masy chemoutwardzalne (łącznie m2  338) wraz z elementami odblaskowymi w osi jezdni i na krawężnikach – razem 136 szt.


W ZAKRESIE ROBÓT PRZEBUDOWANO

• kanalizację deszczową długości 99 mb wraz z przykanalikami o łącznej długości 32 mb.
   studzienkami ściekowymi w ilości 6 szt. i osadnikami piaskowymi w ilości 6 szt,
• oświetlenie uliczne wraz z zasilaniem (sfinansowano staraniem Wójta Gminy Tryńcza),
• odcinek gazociągu wysokoprężnego – 155 mb
• zagospodarowanie zielenią wyspy centralnej ronda.

UZYSKANE EFEKTY

• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,
• poprawa równości i szorstkości nawierzchni,
• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego.

ZDJĘCIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

PICT0002_1_s.jpg    PICT0006_2_s.jpg 
     
PICT0005_3_s.jpg    PICT0004_4_s.jpg