Jednolite Numery Inwentarzowe


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wnioski o nadanie, usunięcie lub przeniesienie Jednolitych Numerów Inwentarzowych (JNI) drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach samorządowych,

należy przysyłać w dowolnej formie:

1) formularza papierowego (wg wzoru zamieszczonego w Instrukcji poniżej),
2) załącznika e-mail (elektroniczna forma formularza papieroweg),
 

do Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Departament Zarządzania Siecią Dróg

Wydział Zarządzania Mostami

00-874 Warszawa

ul. Wronia 53

 
Uprzejmie prosimy o każdorazowe wskazanie kontaktu do osoby prowadzącej sprawę.


Należy też potwierdzić, tą samą drogą, aktualność wcześniej nadesłanych, a dotąd nie rozpatrzonych wniosków.

Potwierdzenie może mieć charakter informacji o braku zmian lub informacji o wycofaniu grupy wniosków.

We wnioskach należy podawać tylko nowy numer drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

(Dz. U. z 2005 r. Nr.67, poz.582 z dnia 25 kwietnia 2005 r.)

 

UWAGA: Zarządcy dróg publicznych, którzy otrzymali nadane JNI ze starymi numerami dróg, powinni wystąpić o ich aktualizację (poprzez przesłanie do GDDKiA formularzy wniosków o przeniesienie JNI).

Zbiory do pobrania: