Podpisaliśmy umowę na rozbudowę DK28 Przemyśl-Medyka

Rozpoczyna się rozbudowa DK28 na odcinku Przemyśl-Medyka o długości ok. 7 km. Zadanie w terminie 19 miesięcy zrealizuje firma Eurovia Polska S.A. za kwotę 99 472 710,10 zł. Zaplanowane prace zapewnią odpowiednie parametry nośności nawierzchni, poprawią warunki ruchu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom tego ostatniego nieprzebudowanego odcinka drogi kierującej do przejścia granicznego Medyka-Szeginie.Zakres robót

Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 28 do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Jezdnia prawa dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km na dojeździe do granicy będzie miała rozszerzenie do czterech pasów, a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku Ukrainy.

 

Na odcinku objętym rozbudową, nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów,

 

Wykonawca w ramach zadania zrealizuje także m.in.

- korektę trasy i niwelety drogi z wprowadzeniem normatywnych łuków,

- renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),

- budowę i przebudowę oświetlenia drogi,

- budowę kanału technologicznego,

- budowę urządzeń ochrony środowiska,

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

 

Lokalizacja

DK28 Zator - Medyka ma charakter strategiczny gdyż prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Przejście graniczne Medyka – Szeginie jest bowiem jedynym na Podkarpaciu przejściem granicznym z Ukrainą z ruchem pieszych. Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl oraz gminy Medyka. Początek odcinka objętego rozbudową przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko. Koniec odcinka to km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych polsko-ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.

 

Kalendarium

18 listopada 2011 r. - decyzja środowiskowa

21 grudnia 2011 r. - ostateczność decyzji środowiskowej

18 lipca 2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID

30 sierpnia 2018 r. - ostateczność decyzji ZRID

9 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie przetargu na realizację

18 czerwca 2020 r. - podpisanie umowy

lipiec 2022 r. - planowane zakończenie inwestycji