Szybciej i wygodniej po drogach woj. dolnośląskiego

Sieć dróg krajowych w woj. dolnośląskim liczy obecnie ponad 1300 km, w tym ponad 220 km autostrad i prawie 200 km dróg ekspresowych. Naszym celem jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego, który przejmie ruch z najbardziej obciążonych arterii, poprawi komfort jazdy i skróci czas podróży, ale przede wszystkim znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.Obecnie w realizacji są trzy odcinki drogi ekspresowej S3.

 

S3 węzeł Kaźmierzów – węzeł Lubin Północ.

Na północ od autostrady A4 trwają prace przy budowie ponad 14-kilometrowego odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Na jezdni pomiędzy Polkowicami, a Lubinem układana jest masa bitumiczna, wykonywane jest zbrojenie obiektów, skarpowanie oraz prace poprawkowe. Przypomnijmy, że to odcinek realizowany wcześniej przez konsorcjum, z firmą Salini jako liderem. Mimo wielokrotnych wezwań wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą tego odcinka trasy. Obecny Wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r.

 

S3 Bolków – Lubawka (granica państwa)
Droga ekspresowa S3 od węzła Bolków będzie miała swoją kontynuację do granicy polsko-czeskiej. W październiku 2018 roku podpisaliśmy umowy z wykonawcami dwóch fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km. Wykonawcy obu odcinków złożyli wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i oczekują na wydanie decyzji, aby móc rozpocząć roboty w terenie. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 roku, natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w I połowie 2022.

 

Inwestycja dofinansowana ze środków UE.  

GDDKiA 

 

Kolejne inwestycje na etapie przygotowania. Kluczowe S5, S8 i A4
Prowadzimy prace przygotowawcze dla najważniejszej i najbardziej obciążonej ruchem arterii Dolnego Śląska, tj. dla autostrady A4. Autostrada A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad m.in. nie posiada pasa awaryjnego (występuje on tylko na krótkich odcinkach), brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, a geometria węzłów w wielu przypadkach nie jest dostosowana do standardów autostradowych. Z roku na rok wzrasta natężenie ruchu, które momentami dochodzi do 100 tys. pojazdów na dobę. Podczas wypadków, kolizji lub awarii tworzą się wielokilometrowe zatory drogowe. Dlatego rozbudowa autostrady A4 do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi dla autostrad jest dla nas sprawą pilną i niezwykle ważną.  

 

W tym celu prowadzimy prace nad studium korytarzowym, polegające na analizie wariantów budowy autostrady w nowym śladzie lub rozbudowy w istniejącym przebiegu do przekroju 2 razy 3 pasy ruchu plus pas awaryjny.

Przypomnijmy, że 25 września 2019 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki (okolice Wrocławia) do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa.

 

Ze względu na wzajemne oddziaływanie nowych korytarzy A4 Wrocław - Krzyżowa i wprowadzonego powyższym rozporządzeniem, nowego przebiegu S5, analizy zostały rozszerzone o studium korytarzowe nowej drogi ekspresowej S5 do połączenia z drogą ekspresową S3.

 

Obecnie opracowywane jest Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno–Ekonomiczno–Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa i jednocześnie Studium Korytarzowe drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków, uwzględniając i włączając się w zaprojektowany przebieg drogi ekspresowej S8 Wrocław-Łagiewniki, dla której planowane jest w najbliższych miesiącach wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej. Przebiegi korytarzy autostrady A4 i drogi ekspresowej S5, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie, są analizowane wspólnie w różnych kombinacjach. Studium Korytarzowe A4 wraz z Analizą TEL wskaże nam możliwości rozbudowy istniejącej autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa, bądź budowy autostrady w nowym korytarzu, a Studium Korytarzowe drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków wskaże możliwe warianty przebiegu drogi S5. Końcowe opracowanie, zawierające analizę wielokryterialną, pozwoli na wybranie dalszego kierunku działania dot. projektowanych korytarzy wzajemnie oddziaływujących na siebie dróg: autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem dokumentacja na etapie Studium Korytarzowego dla dróg A4 i S5 zakończy się w drugiej połowie 2020 roku. Na podstawie ww. opracowania GDDKiA podejmie decyzję odnośnie dalszych działań i zlecenia kolejnych stadiów dokumentacji.

 

Dobiegają końca również prace Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych dla budowy drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Kłodzka. Projektant przedstawił możliwe warianty przebiegu trasy poddając je analizie wielokryterialnej. Każdy z wariantów zakłada budowę drogi w klasie S, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, budowę węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych. Realizację ok. 80-kilometrowego odcinka przyszłej S8 podzielimy na krótsze odcinki: Kłodzko – Ząbkowice, Ząbkowice – Łagiewniki, Łagiewniki – Wrocław (Magnice). Złożenie wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) o wydanie decyzji środowiskowych dla wszystkich trzech odcinków planowane jest w lipcu i na początku sierpnia 2020 r. Pierwszy wniosek do RDOŚ będzie dotyczył odcinka Wrocław (Magnice) - Łagiewniki, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice - Kłodzko. W czasie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowych odbędą się konsultacje społeczne.

 

Dolnośląskie obwodnice w Programie 100 obwodnic

Siedem obwodnic dolnośląskich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie "100 Obwodnic" na lata 2020-2030. Są to: obwodnica Głogowa w ciągu DK12, obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3, obwodnica Legnicy w ciągu DK94, obwodnica Międzyborza w ciągu DK25, obwodnica Milicza w ciągu DK15, obwodnica Oławy w ciągu DK94 oraz obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.

 

Obecnie trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) dla obwodnicy Głogowa w ciągu DK12. Wykonawca analizuje cztery warianty przebiegu trasy. Od 26 listopada do 4 grudnia ubiegłego roku odbywały się spotkania informacyjne w powiatach: głogowskim i polkowickim. Podczas spotkań zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla obwodnicy Głogowa, a każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrażenia opinii dotyczących tego przedsięwzięcia.

 

Trwa również opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest również do przygotowania Projektu Budowlanego (PB) wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także Projektu Wykonawczego (PW) oraz Dokumentacji Przetargowej (DP). Oprócz prac projektowych nad STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa prowadzone są wstępne prace koncepcyjne przebudowy DK3 po istniejącym śladzie od obwodnicy Bolkowa do obwodnicy Kaczorowa oraz od obwodnicy Kaczorowa do obwodnicy Maciejowej.

 

22 kwietnia br. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Oławy, a 3 czerwca otworzyliśmy oferty. Komisja przetargowa przystąpiła do weryfikacji złożonych ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą prac projektowych.

 

Obwodnica Legnicy z uwagi na swój przebieg na terenie miasta Legnica (miasta na prawach powiatu), jak i gminy Legnickie Pole, musi być realizowana jednocześnie przez Gminę Legnica i GDDKiA. Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu. W związku z powyższym 11 lutego br. pomiędzy Gminą Legnica a GDDKiA podpisane zostało Porozumienie o wspólnej realizacji zadania. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej obwodnicy.

 

Oprócz obwodnic ujętych w Programie 100 obwodnic, realizujemy również obejścia ujęte w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Od 21 grudnia ubiegłego roku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Bolkowa o długości prawie 8 km. Inwestycja zakończyła się cztery miesiące przed terminem kontraktowym. Obecnie trwa również budowa obwodnicy Wałbrzycha, realizowana przez GDDKiA oraz Prezydenta Wałbrzycha.

 

Mapa drogowa Dolnego Śląska wzbogaca się o kolejne kilometry nowoczesnych dróg. Obecnie realizujemy ok. 50 km dróg ekspresowych, a na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 30 inwestycji. To zarówno zupełnie nowe trasy, jak S5 czy S8, ale również przebudowy odcinków istniejących np. przebudowa A18 Krzyżowa - Golnice czy rozbudowa DK35 Pszenno - Szczepanów i Świebodzice - Słotwina. Wszystkie nasze działania zmierzają do osiągnięcia spójnego i optymalnego układu komunikacyjnego na Dolnym Śląsku.