Przybywa nowoczesnych i bezpiecznych dróg krajowych na Opolszczyźnie
Mapa drogowa Opolszczyzny stale się zmienia. W ostatnich latach na terenie województwa opolskiego oddano do ruchu około 20 km nowych dróg, których budowa miała istotne znaczenie dla całego regionu – obwodnice Nysy i Myśliny

5 listopada 2019 r. została oddana do ruchu obwodnica Myśliny w ciągu DK46. Obwodnica stanowi kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo pełni rolę obwodnicy miejscowości Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczny odcinek o długości 9,6 km. W czerwcu 2018 roku nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, który miesiąc później rozpoczął prace na budowie. Wartość robót budowlanych na całej długości obwodnicy to prawie 35,5 miliona złotych. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. 

GDDKiA

Prawie 70 km dróg w realizacji

 

Na etapie realizacji pozostają cztery obwodnice na terenie Opolszczyzny (w tym Niemodlina, Kędzierzyna-Koźla, Olesna i Praszki) oraz jedna realizowana na terenie województwa wielkopolskiego (obwodnica Kępna). Prace na budowie obwodnicy Niemodlina wykonawca rozpoczął w lipcu 2019 r. Dla obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w czerwcu br. została wydana decyzja ZRID oraz przekazano Wykonawcy plac budowy, co umożliwiło rozpoczęcie prac na budowie.

 

Obwodnica Niemodlina będzie miała długość ok. 11,5 km i ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości prawie 300 m. Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina, ale również wsi Brzęczkowice i Sosnówka. Odcinek zostanie oddany do ruchu w IV kwartale 2021 roku.

GDDKiA 

W październiku 2018 roku podpisano umowę na projekt i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla o długości 14,6 km w ciągu drogi krajowej nr 40. Wykonawca inwestycji zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 220,6 mln zł. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

 

Obwodnica Olesna jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji zaprojektuje i wybuduje obwodnicę o łącznej długości 24,8 km za ok. 667,6 mln zł. Projektowana obwodnica to droga klasy technicznej S, dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł Olesno wraz z dwoma rondami na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 oraz kolejne dwa ronda - na początku i końcu obwodnicy. W marcu br. wykonawca złożył wniosek o decyzję ZRID. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2022 roku.

 

Obwodnica Praszki jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji zaprojektuje i wybuduje obwodnicę o łącznej długości 12,8 km za ok. 171,5 mln zł. Projektowana obwodnica będzie drogą klasy GP, jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. W marcu br. wykonawca złożył wniosek o decyzję ZRID. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2022 roku.

 

 

Aktualnie na terenie województwa wielkopolskiego realizowane są prace przy drugim etapie obwodnicy Kępna. Obwodnica Kępna, w ciągu nowego odcinka drogi ekspresowej S11, realizowana jest w dwóch etapach. W pierwszym, na który umowę podpisaliśmy w październiku 2015 roku, powstał odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 3,6 km, prowadzący na północ od węzła Kępno na S8.  Obecnie realizowana jest druga część tego zadania, tj. przedłużenie trasy na południe od drogi ekspresowej S8. Umowę w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy w październiku 2017 roku, a jej wartość wynosi 122,6 mln złotych. W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km oraz łącznik z istniejącą drogą krajową nr 11 o długości ok. 1,3 km. 14 czerwca 2019 roku otrzymaliśmy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a cztery dni później przekazaliśmy wykonawcy plac budowy. Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i uprości się połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w 2021 roku. 

 

Kolejne kilometry dróg w przygotowaniu

 

Na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa drogi ekspresowej S11 Kępno-autostrada A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Wykonawca przeanalizował cztery warianty przebiegu trasy głównej drogi ekspresowej S11 o długości od 44,2 km do 46,9 km. W zależności od analizowanego wariantu, inwestycja przebiega przez dwa lub trzy województwa. We wszystkich analizowanych wariantach najdłuższe odcinki zlokalizowane są w województwie opolskim. Ponadto warianty W1 i W1B biegną przez obszar województwa wielkopolskiego, a warianty W2 i W2B ponadto zajmują niewielki odcinek (ok. 2,5 km) województwa łódzkiego.

W lipcu ubiegłego roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI), na którym rekomendowanym do realizacji wariantem był wariant W2B wraz z wariantem alternatywnym W1.

Od października 2019 r. trwają prace projektowe dla etapu Koncepcji Programowej.

14 listopada 2019 r. został złożony do RDOŚ w Opolu wniosek do decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą planujemy uzyskać w IV kw. 2020 roku.

Strona internetowa inwestycji:

 

Program budowy 100 obwodnic  

 

W ramach założeń opracowanego Programu, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawę przepustowości sieci drogowej, przewidziano na terenie Opolszczyzny budowę czterech obwodnic:

 

  • Brzegu w ciągu DK39
  • Lędzin w ciągu DK46
  • Prudnika w ciągu DK41
  • Sidziny w ciągu DK46

 

Obwodnica Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

 

Zleciliśmy rozpoczęcie prac przygotowawczych, podpisując 15 kwietnia 2019 r. umowę na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R). Podstawowym celem ww. etapów prac projektowych jest zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Natomiast na etapie Koncepcji Programowej wskazane zostaną warianty konkretnych rozwiązań technicznych, zlokalizowanych w korytarzu terenowym wskazanym we wniosku o DŚU.

W grudniu ubiegłego roku odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubsza oraz mieszkańców Miasta Brzeg i Gminy Skarbimierz, na których zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla tego zadania. 

 

Inwestycja przewiduje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 39 wraz z budową mostu przez rzekę Odrę, budową wiaduktu nad linią kolejową nr 132 (Opole - Wrocław) oraz przebudową kolidującej infrastruktury drogowej i branżowej.  Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzegu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 39. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego, zwiększenie przepustowości dróg oraz zapewnienie ciągłości komunikacyjnej w przypadku stanów powodziowych.
Inwestycja pozwoli na skomunikowanie północnej części województwa opolskiego z autostradą A4 i będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej obwodnicy w ciągu drogi 94.

Obwodnica Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lędzin o długości ok. 3 km jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu drogi krajowej nr 46 jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Lublińcem i dalej z Częstochową. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość drogi krajowej nr 46, po oddanej w ubiegłym roku obwodnicy Myśliny. 

Obwodnica Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41
 
Podstawowym celem budowy obwodnicy Prudnika o długości ok. 3,3 km jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 41. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja pozwoli na sprawne skomunikowanie ciągów dróg nr 40 oraz 41 i będzie stanowić uzupełnienie do istniejącej obwodnicy w ciągu drogi nr 41. Obwodnica poprawi dostępność komunikacyjną województwa opolskiego od strony południowej granicy kraju.


 Obwodnica Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46
 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sidziny o długości ok. 8 km jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Obwodnica Sidziny ułatwi dostępność komunikacyjną Nysy od strony stolicy województwa. Inwestycja będzie pełniła rolę uzupełniającą do nowych obwodnic Nysy oraz Niemodlina.