Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- oddział: Rzeszów

- długość: 7,051 km

- obecny etap – w realizacji

- wartość projektu: 116 178,0 tys. zł

 

1. etap zrealizowany:

raport oddziaływania na środowisko: 08.2009

decyzja środowiskowa: 18.11.2011

ostateczność decyzji środowiskowej: 21.12.2011

wydanie decyzji ZRID: 18.07.2018

ostateczność decyzji ZRID: 30.08.2018

przetarg na budowę ogłoszony: 9.08.2019

podpisanie umowy: 18.06.2020 (Termin realizacji: 19 miesięcy, Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Wartość: 99 472 710,10 zł. Więcej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38018/Podpisalismy-umowe-na-rozbudowe-DK28-Przemysl-Medyka )

Planowana data zakończenia inwestycji: 07.2022 

 

2. etap w realizacji:

Plac budowy przekazany Wykonawcy - trwa budowa.

 

Strona internetowa kontraktu: http://dk28przemyslmedyka.pl/

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Odcinek drogi objęty niniejszą rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl, gminy Medyka, powiat Przemyśl, województwo podkarpackie. Trasa projektowanego odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Założono przebieg po istniejącym śladzie (z wykorzystaniem jednej jezdni) i poszerzeniem po stronie prawej do przekroju dwujezdniowego z korektą łuków poziomych. Początek rozbudowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko w km 351+793,00. W celu dowiązania sytuacyjnego do projektu przebudowy ul. Lwowskiej w Przemyślu poszerzono jezdnię na początkowym odcinku do docelowej szerokości. Koniec rozbudowy znajduje się w km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych Polsko – Ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.

 

Plan orientacyjny 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

Kategoria drogi: Droga krajowa nr 28

Klasa drogi: „GP” – główna ruchu przyspieszonego

Prędkość projektowa: 70 km/h

Prędkość miarodajna: 90 km/h (na terenie zabudowy Vm=70 km/h)

Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Ilość pasów ruchu - 2 x 2

Szerokość jezdni - 2 x 7,0 m

Szerokość pasa rozdziału - 3,50 m w tym dwie opaski po 0,5 m

Szerokość pobocza gruntowego ulepszonego - 2,50 m

Szerokość ciągu pieszo- rowerowego - 3,50 m

Kategoria obciążenia ruchem - KR 3 (KR 4 na odc. km 357+670 – 358+844,26)

 

3. Zakres inwestycji

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:

-   rozbudowie drogi do przekroju 4 x 3,50 m (z pasem dzielącym szer. 3,50 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania zaprojektowano 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,

-   korekcie trasy i niwelety drogi z wprowadzenie normatywnych łuków,

-   wzmocnieniu nawierzchni do nośności 115 kN/oś,

-   rozbudowie skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,

-   dostosowaniu do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,

-   renowacji systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa, budowa i likwidacja istniejących przepustów),

-   budowie zatok autobusowych, budowie dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,

-   budowie miejsca do ważenia pojazdów (zatoka postojowa) oraz kontroli pojazdów,

-   budowie i przebudowę oświetlenia drogi,

-   budowie kanału technologicznego,

-   budowie urządzeń ochrony środowiska,

-   budowie lub przebudowie chodników, budowie ciągów pieszo – rowerowych,

-   wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-   budowie, przebudowie lub zabezpieczeniu kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

-   inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

 

4. Obiekty inżynierskie

Zakres inwestycji branży mostowej obejmuje: rozbiórkę istniejących obiektów i budowę nowych. Zaprojektowano budowę obiektów inżynierskich (przepustów) w celu przeprowadzenia drogi krajowej nr 28 nad istniejącymi potokami, ciekami i rowami melioracyjnymi. Dodatkowo wszystkie obiekty będą spełniać funkcję przejścia dla małych zwierząt.

W ramach rozbudowy realizowane będą następujące przepusty:

  • P-1 - km 352+291,59 drogi DK 28;
  • P-2 - km 353+740,00 drogi DK 28;
  • P-2a – km 1+611,36 dodatkowej jezdni D1;
  • P-3 - km 357+447,50 drogi DK 28;
  • P-4 - km 358+167,50 drogi DK 28;

 

III. Ochrona środowiska

W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane i zainstalowane środki zapobiegające ponadnormatywnemu oddziaływaniu na środowisko stosownie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się realizację: urządzeń podczyszczania wód opadowych i pasów zieleni izolacyjnej. Droga nie powoduje emisji hałasu na poziomie wymagającym stosowania urządzeń ochrony biernej. Przepusty zaadaptowano na przejścia dla zwierząt i wyposażono w 2 półki o szer. min. 0,5 m, wyniesiono ponad lustro wody, ulokowano po obu stronach przepustu. Celem naprowadzenia płazów do przepustów zostaną wykonane płotki naprowadzające.

 

Nasadzenie odpowiednio skomponowanej zieleni przydrożnej powinno izolować po części tereny zabudowy mieszkalnej i przemysłowej (infrastruktura kolejowa), przyległe do drogi, a z drugiej strony umożliwić zachowanie wartościowych widoków. Po prawej stronie drogi, wzdłuż pól uprawnych projektuje się nasadzenia pasmowe, złożone z drzew, które spełniać będą poza rolą krajobrazowo-biocenotyczną także funkcje ochronne (ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza). Wszystkie nasadzenia zlokalizowane są w projektowanym pasie drogowym. Realizacja inwestycji spowoduje konieczność trwałego zajęcia głównie obszarów rolnych. Inwestycja nie wpłynie znacząco na obszary, gatunki oraz siedliska sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych, nie stwarza również transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.