Nowelizacja prawa zamówień publicznych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie 25 maja 2006 r.

Nowelizacja ta ma na celu uproszczenie i odbiurokratyzowanie procedur zamówień publicznych, ma także znacznie przyczynić się do skuteczniejszego wykorzystania środków pieniężnych otrzymywanych z Unii Europejskiej.

Łącznie wprowadzono około 200 zmian i nowych zapisów, najważniejsze z nich dotyczą następujących zagadnień:

 • zmiany progów ustawowych,
 • środków ochrony prawnej,
 • zasad i terminów publikowania ogłoszeń,
 • uproszczenia procedur w zamówieniach publicznych do 60 tys. euro,
 • zniesienia instytucji obserwatora,
 • wadium,
 • umów,
 • powiadamiania Prezesa UZP zamiast decyzji administracyjnej.

Ponadto w ustawie wprowadza się nowe „instytucje” oraz tryby udzielania zamówień publicznych, najważniejsze z nich to:

 • centralny zamawiający,
 • umowa ramowa (dotychczas funkcjonowała w zamówieniach sektorowych),
 • dynamiczny system zakupów,
 • dialog konkurencyjny,
 • licytacja elektroniczna (dotychczas aukcja elektroniczna).

Nowelizacja ustawy przede wszystkim dostosowuje prawo zamówień publicznych do dwóch dyrektyw unijnych:

 • dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, tzw. dyrektywa klasyczna,
 • dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r.
  w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych sektorowych,
  tzw. dyrektywa sektorowa.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy natury proceduralnej, z jakimi miała do czynienia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadzone zmiany nie do końca je rozwiążą, ale na pewno przyczynią się do usprawnienia prowadzonych postępowań. Kilka spraw pozostaje nadal nierozwiązanych, miejmy nadzieję, że zostaną one uwzględnione
w kolejnej nowelizacji.

Obecnie pozostaje nam dostosowywać nowe zapisy ustawy do przeprowadzanych postępowań i bacznie obserwować wprowadzone zmiany, aby za kilka miesięcy ocenić funkcjonujący „nowy” system zamówień publicznych w realizacji ustawowych obowiązków oraz realizacji rządowego programu budowy dróg i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Maciej Łaciński
Kierownik Zespołu ds. Koordynacji
Zamówień Publicznych w GDDKiA