Kompleksowo o inwestycjach na wschodniej granicy w województwie lubelskim

W siedzibie GDDKiA rozmawialiśmy o funkcjonowaniu przejść granicznych na terenie województwa lubelskiego i dojazdu do nich drogami krajowymi. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Lubelski oraz przedstawiciele Ministerstw: Sprawiedliwości, Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Infrastruktury, a także Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Spotkanie miało na celu skoordynowanie różnych działań w rejonie granicy Polski rozproszonych pomiędzy instytucjami oraz zapewnienie ich synergii. Na spotkaniu przedstawiciele GDDKiA przedstawili zaawansowanie inwestycji, jakie GDDKiA będzie prowadziła w najbliższym czasie na kluczowych drogach kierujących ruch do wschodniej granicy. Z kolei przedstawiciele Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych przedstawili działania w obrębie przejść granicznych.   

 

Po obu prezentacjach głos zabrali pozostali uczestnicy spotkania, którzy zgłosili szereg postulatów, w tym m.in. realizację parkingów buforowych w ramach budowy A2, S12 i S17, konieczność budowy systemu kolejkowania, skoordynowanie komunikacyjne inwestycji kolejowych, Straży Granicznej oraz Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych. Wnioskowano także o budowę siedmiokilometrowego połączenia węzła Dobryń na A2 z Terespolem. Strony wspólnie ustaliły konieczność zawarcia formalnego podziału kompetencji w sprawie zarządzania parkingami buforowymi po ich wybudowaniu.  

 

Podczas spotkania poruszono również tematy dotyczące zapewnienia finansowania inwestycji, przekazano również informacje o planowanym znacznym wzroście ruchu ciężkiego związanego z obsługą rozbudowanego suchego portu w Małaszewiczach i budową szerokiego toru. Wojewoda Lubelski zobowiązał się powołania specjalnego zespołu w celu skoordynowania wielowątkowych działań i przygotowania kompleksowych materiałów dla Ministerstwa Finansów w celu zapewnienia finansowania tych działań. Podkreślił również, że przejścia na granicy wschodniej są inwestycją państwową, konieczną również dla zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale także Unii Europejskiej.