Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28


Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego. Postępowanie dotyczy opracowania Studium korytarzowego (SK), Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU).

Termin otwarcia ofert: 19.01.2021 r.

 

Obwodnica Miejsca Piastowego to nowe zadania, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Głównym celem opracowania SK i STEŚ-R jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnic i uzyskanie dla nich DŚU, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłych nowych odcinków dróg krajowych. Ostatecznie przebieg nowych obwodnic zostanie ustalony w uzyskanej DŚU.  

 

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym:  

  • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),
  • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,  
  • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,  
  • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,  
  • budowę urządzeń ochrony środowiska,  
  • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,  
  • budowę oświetlenia drogowego,  
  • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
  • zagospodarowanie terenu zielenią.  

Cel inwestycji  

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jedną z dróg krajowych prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia granicznego w Medyce. Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości: Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo, nowa droga usprawni transport samochodów osobowych na kierunku Jasło - Sanok, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych miejscowości.