Obwodnica Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 28/77


Oogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Przemyśla. Postępowanie dotyczy opracowania Studium korytarzowego (SK), Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU).

Termin otwarcia ofert: 19.01.2021 r.

 

Obwodnica Przemyśla to nowe zadania, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Głównym celem opracowania SK i STEŚ-R jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnic i uzyskanie dla nich DŚU, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłych nowych odcinków dróg krajowych. Ostatecznie przebieg nowych obwodnic zostanie ustalony w uzyskanej DŚU.

 

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego), w tym:

•             budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),

•             budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,

•             budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,

•             budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,

•             budowę urządzeń ochrony środowiska,

•             przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,

•             budowę oświetlenia drogowego,

•            organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

•            zagospodarowanie terenu zielenią.

 

Cel inwestycji

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.