DK24 Obwodnica Przytocznej


oddział: Zielona Góra

długość – około 7 km (zostanie ustalona po wybraniu wariantu przebiegu trasy)

obecny etap - w przetargu

 

1. etap w realizacji:

04.2020 - ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji (STEŚ-R wraz z uzyskaniem DŚU)
09.2020 – podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24.
IV kw. 2023 - planowana data przekazania STEŚ-R

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Przedmiotowa inwestycja poprawi warunki ruchu oraz ograniczy uciążliwości transportu samochodowego dla lokalnej społeczności na skutek oddzielenia ruchu lokalnego od tranzytowego. Odciążenie istniejącej sieci dróg i uspokojenie ruchu w centrum miasta przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w ciągu ważnego elementu sieci. Droga krajowa nr 24 stanowi połączenie odcinka drogi krajowej nr 22, biegnącej od granicy niemiecko-polskiej do miasta Gorzów Wielkopolski, z drogą krajową nr 92 w kierunku Poznania, zapewniając tym samym bezpieczny ruch pojazdów w ciągu komunikacyjnym zachód - wschód w kierunku centralnej Polski. Budowa obwodnicy po nowym śladzie drogi krajowej nr 24 przełoży się na zabezpieczenie terenów mieszkalnych m. Przytoczna a także będzie miała wpływ na komfort jazdy podróżnych. Obecnie dk nr 24 przebiega przez centrum miejscowości, co wiąże się z uciążliwościami dla mieszkańców związanymi z oddziaływaniami akustycznymi, zanieczyszczeniami powietrza oraz bezpieczeństwem. Budowa obwodnicy wpłynie również pozytywnie na uspokojenie ruchu w miejscowości.


2. Podstawowe parametry techniczne

  • klasa techniczna drogi – GP,
  • prędkość projektowa – 80 km/h,
  • prędkość miarodajna – 100 km/h,
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
  • szerokość poboczy gruntowych - min. 1,5 m,
  • obciążenie – 115 kN/oś.

3. Zakres inwestycji

Zadanie polega na budowie obwodnicy m. Przytoczna po nowym śladzie drogi krajowej nr 24. Inwestycja swoim zakresem obejmuje również przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych oraz ochronę dóbr kultury.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

  • w opracowaniu

5. Obiekty inżynierskie

  • w opracowaniu

6. Węzły

  • w opracowaniu

III. Ochrona środowiska

  • w opracowaniu