Umowa na przebudowę mostu przez rzekę Olszanka w m. Stefkowa (DK84)

Podpisaliśmy umowę na przebudowę mostu przez rzekę Olszanka w m. Stefkowa w ciągu DK84 wraz z rozbudową odcinka tej drogi.Wykonawcą prac jest INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o. Wartość umowy to 2 377 909,26 zł. Termin realizacji: czerwiec 2021 r.

 

Przebudowa mostu przez rzekę Olszanka w m. Stefkowa (gmina Olszanica, powiat leski) w ciągu drogi krajowej nr 84 obejmuje swoim zakresem:

- rozbiórkę elementów istniejącego mostu tj. (wyposażenia, częściowo ustroju nośnego i podpór),

- wykonanie dobudowy fundamentów,

- montaż nowej konstrukcji stalowej podatnej oraz całego wyposażenia części przejazdowej obiektu, 

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- wykonanie robót wykończeniowych, w tym zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych, obrukowanie stożków nasypu, przebudowę dojazdów do mostu z obu stron wraz z systemem odwodnienia. 

Zaplanowano również budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych oraz odtworzenie umocnienie koryta potoku pod mostem.

 

Wykonanie powyższego zakresu robót jest konieczne ze względu na zły stan obiektu wpływający na bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.