Otwarcie ofert na kolejny odcinek A18

Znamy już wszystkich wykonawców zainteresowanych przebudową i dostosowaniem ponad 16 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. Wpłynęło 7 ofert.Ofertę z najniższą ceną 175 145 228,85 zł złożyła firma Budimex S.A. Budżet zamawiającego dla tego zadania wynosi 239 584 845,53 zł

 

Pozostałe oferty:

 1. 175 563 444,61 zł, PORR S.A. GDDKiA 
 2. 188 550 204,60 zł, Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (lider), Strabag Sp. z o.o. (partner), SAT Sp. z o.o. (partner)
 3. 194 899 777,64 zł, Kobylarnia S.A. (lider), Mirbud S.A. (partner), Budpol Sp. z o.o. (partner)
 4. 195 637 656,00 zł, Max Bogl Polska Sp. z o.o. (lider), Max Bogl Stiftung & Co. KG (partner)
 5. 209 473 274,95 zł, Berger Bau Polska Sp. z o.o. (lider), Berger Bau SE (partner)
 6. 279 601 233,21 zł, Copasa Polska Sp. z o.o. (lider), S.A. de Obras y Servicios Copasa (partner)

Jak będą oceniane oferty?

Oferty są obecnie analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy wyłącznym zastosowaniu kryterium ceny (100%).

 

Co w ramach zamówienia?

Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”.

 

Termin realizacji zadania

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

 

W kierunku autostrady

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi trzeci etap budowy autostrady A18.

 

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

 • od granicy państwa do km 11,86 (dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
 • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
 • od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) - granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – otwarcie ofert
 • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - węzeł Golnice - trwa procedura przetargowa.

 

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.

 

Kalendarium inwestycji

 • 14 listopada 2019 r. - podpisano umowę na przebudowę drugiego odcinka jezdni południowej A18 od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa)
 • 27 marca 2020 r. - rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady od granicy państwa do km 11,86 (dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia)
 • 24 kwietnia 2020 r. - podpisano umowę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się od granicy państwa i kończącego się blisko dwa kilometry za węzłem Żary Zachód
 • 24 czerwca 2020 r. - do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego a kończącego się na węźle Golnice
 • 12 października 2020 r. - nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa a kończącego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.