Projektujemy rozbudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku Przeczyce – Siewierz

Podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, a także wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane. Umowa 

Dokumentację projektową, za kwotę 1 382 520 zł, wykona Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna. 

 

Inwestycja znajduje się w środkowej części woj. śląskiego, w powiecie będzińskim, na terenie gminy Mierzęcice i Siewierz. Zadanie o długości około 4 km, zlokalizowane jest na istniejącej drodze krajowej nr 78, na odcinku Przeczyce – Siewierz, w kilometrażu od km 98+585 do km 102+532. 

 

Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 tony na oś oraz poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego. Przebudowana droga poprawi warunki komunikacyjne w regionie. 

 

Termin realizacji  

Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 91 miesięcy, na co składa się: 13 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 8 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 70 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). 

  

Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń 

 • klasa techniczna drogi – GP; 
 • prędkość projektowa – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 • przekroje poprzeczne – 1 × 2 pasy ruchu; 
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m;  
 • dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś; 
 • kategoria ruchu KR6; 

drogi poprzeczne: 

 • w minimalnym zakresie wynikającym z przebudowy drogi DK78, w uzgodnieniu z administratorami tych dróg.

Zakres opracowania 

Dokumentacja będzie obejmować, w szczególności: 

 • przebudowę nawierzchni jezdni z pełną wymianą konstrukcji, dostosowaną do wymogów nośności 115 kN/oś, 
 • korektę elementów geometrii drogi, wynikających z analizy BRD,  
 • przebudowie skrzyżowań z drogami poprzecznymi poprzez: korektę geometrii skrzyżowań, budowę pasów włączeń i wyłączeń, budowę skrzyżowań typu „rondo”;
 • odtworzenie systemu odwodnienia, 
 • budowę nowych i przebudowę istniejących chodników, 
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych, 
 • wykonanie nowych przejść dla pieszych wynikających z analizy BRD, 
 • remont poboczy gruntowych, 
 • budowę/przebudowę zatok autobusowych oraz zatok do kontroli pojazdów, 
 • odtworzenie zjazdów na drogi dojazdowe, do pól oraz do przyległych posesji,  
 • przebudowę/odbudowę obiektów inżynierskich, w tym podwyższenie klasy nośności obiektów mostowych do klasy A,  
 • przebudowę istniejących przepustów, 
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi: wygrodzenia dla pieszych, przebudowy barier ochronnych, oznakowania poziome i pionowe, doświetlenia przejść dla pieszych, itp., 
 • wykonanie i/lub przebudowę sygnalizacji ostrzegawczych i/lub sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (sąsiadujące sygnalizacje winny być zsynchronizowane), 
 • zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi, 
 • przebudowę/budowę oświetlenia drogi, 
 • budowę kanałów technologicznych, 
 • wykonanie elementów ochrony środowiska, wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
 • wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu zieleni. 

O tym wcześniej pisaliśmy: Kto zaprojektuje rozbudowę drogi krajowej nr 78 na odc. Przeczyce - Siewierz