Kontynuacja budowy S7 Lubień - Naprawa zatwierdzona umową

Podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa. Wykonawcą wartej 74,5 mln zł inwestycji, która ukończona zostanie w ciągu 8 miesięcy licząc od zakończenia okresu zimowego, jest firma STRABAG Infrastruktura Południe.W trakcie podpisywania umowy przedstawiciele firmy Strabag zadeklarowali, że po dopełnieniu niezbędnych formalności zaczną się przygotowania do rozpoczęcia robót. Choć zgodnie z umową prace mają się rozpocząć po zakończeniu okresu zimowego (który trwa do 15 marca), firma chce rozpocząć roboty wcześniej, jeżeli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

 

Zakres robót

Zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, naprawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym. Trzeba również dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i wykonać urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

 

Lewą jezdnią S7 na tym odcinku kierowcy mogą przejeżdżać w obu kierunkach od 20 grudnia 2019 r. Prawa jezdnia nie została jeszcze ukończona. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań ze strony GDDKiA, skierowanych do wykonawcy, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego. Wykonawca nie posiadał odpowiedniego potencjału sprzętowego i kadrowego, a także środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunki Szczególne Kontraktu, wezwaliśmy wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, jednak w terminie do 10 czerwca 2020 r. wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań. Odnotowaliśmy brak wymaganego postępu robót, narastające opóźnienia oraz nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców. W efekcie 17 lipca br. odstąpiliśmy od umowy i rozpoczęliśmy przygotowania do ogłoszenia przetargu na kontynuację budowy. 28 sierpnia 2020 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu.

 

Estakada w Lubniu jest budowana przez innego wykonawcę

1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa z dotychczasowym jej wykonawcą - firmą TBM. W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł. Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali pod podpory obiektu i nie wykazały żadnych uszkodzeń ani przemieszczeń tych pali. Stwierdzono, że zachowana jest ciągłość i nośność pali. Kontynuowana jest budowa pomostu obiektu i brakująca podpora. Prace trwają zgodnie z harmonogramem.