Dolny Śląsk wzbogaca się o kolejne kilometry nowoczesnych dróg
W mijającym roku na terenie województwa dolnośląskiego realizowaliśmy ok. 50 km dróg ekspresowych. Rozpoczęliśmy także budowę najdłuższego pozamiejskiego tunelu w Polsce drążonego w skale. Prowadzimy prace przygotowawcze dla najważniejszej i najbardziej obciążonej ruchem arterii Dolnego Śląska, tj. dla autostrady A4 oraz dla nowego odcinka drogi ekspresowej S5 i drogi ekspresowej S8. Dzięki rządowemu Programowi budowy 100 obwodnic Dolny Śląsk zyskał siedem nowych inwestycji, dla których rozpoczęły się już prace przygotowawcze lub rozpisane zostały przetargi.

Trzy odcinki ekspresowej S3 w realizacji

Na północ od autostrady A4 trwa budowa ponad 14-kilometrowego odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Wykonawca prowadził m.in. roboty mostowe, branżowe oraz przy układaniu nawierzchni. W efekcie od 20 listopada br. kierowcy mogą już korzystać z pierwszej jezdni drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Polkowice Południe i Lubin Północ. Udostępnionych zostało sześć kilometrów jezdni południowej, tj. jezdni w kierunku Legnicy, wyposażonej w trzy pasy ruchu i pas awaryjny. W pełnym zakresie udostępniono także węzeł Polkowice Południe (relacja z Polkowic na Lubin i z Lubina na Polkowice). Na węźle Lubin Północ otwarto wszystkie łącznice, za wyjątkiem relacji zjazdowej z DK3 na S3 w kierunku Legnicy, dla której przewidziany został objazd przez DK3 do węzła Lubin Południe. Na pozostałej części tego odcinka wykonawca prowadził zarówno roboty ziemne (górne warstwy nasypów), roboty konstrukcyjne w zakresie wykonywania nawierzchni (podbudowy z kruszywa, warstwy bitumiczne) oraz wykończeniowe (profilowanie i humusowanie skarp, humusowanie pasa rozdziału). Przypomnijmy, że odcinek drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ realizowany był wcześniej przez konsorcjum firm Salini i Pribex. Mimo wielokrotnych wezwań tego wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy, GDDKiA została zmuszona do odstąpienia od niej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy. Zgodnie z nową umową obecny wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r.

Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

S3 Bolków - Lubawka (granica państwa)

W październiku 2018 r. podpisaliśmy umowy z wykonawcami dwóch fragmentów trasy od Bolkowa do Lubawki o łącznej długości 31,5 km. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale, będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 r., natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w I połowie 2022 r. S3 Bolków - Kamienna Góra Północ  W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana. Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej. Na odcinku pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ przeprowadzono nadzory środowiskowe i archeologiczne, prace geodezyjne oraz wycinkę drzew i krzewów. Rozpoczęto również odhumusowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, a także zakończono rozbiórkę obiektów. 5 grudnia br. rozpoczęło się drążenie dłuższego tunelu (TS-26), o czym można przeczytać TUTAJ.

Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

S3 Kamienna Góra - Lubawka (granica państwa)

Odcinek o długości ok. 15,3 km, tak jak poprzedni, będzie miał po dwa pasy ruchu w obie strony wraz z pasami awaryjnymi. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). Decyzja ZRID umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia br. Na obszarze węzła Kamienna Góra Północ (Ptaszków) odhumusowano przyszły pas drogowy. Z kolei na węźle Kamienna Góra Południe przy użyciu palownicy rozpoczęto stabilizowanie podmokłego terenu i wzmacnianie podłoża pod budowany w tym miejscu węzeł drogowy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to I połowa 2022 r.

Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

GDDKiA

Kolejne budowy w przygotowaniu

 

Autostrada A4

Najstarszy odcinek autostrady A4 w Polsce, od Krzyżowej do Wrocławia, powstał w latach 30. XX wieku. Przeszedł co prawda remont nawierzchni, ale nie spełnia jeszcze wszystkich warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Nie posiada pasa awaryjnego, który występuje jedynie na krótkich odcinkach, brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, a geometria większości węzłów nie jest dostosowana do obowiązujących standardów. Wzrastające z roku na rok natężenie ruchu w newralgicznych momentach sięga ponad 100 tys. pojazdów na dobę. Wypadki, kolizje lub awarie pojazdów tworzą wielokilometrowe zatory drogowe, które utrudniają kierowcom sprawne przemieszczanie się. Dlatego rozbudowa autostrady A4 do parametrów zgodnych z wszystkimi warunkami technicznymi przewidzianymi dla autostrad jest dla nas sprawą pilną i niezwykle istotną. W mijającym roku zakończyliśmy opracowanie Studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław - Krzyżowa oraz Studium korytarzowego drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków, uwzględniając włączenie się w zaprojektowany przebieg drogi ekspresowej S8 Wrocław - Łagiewniki. Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbyło się w lipcu 2020 r., z dziewięciu analizowanych kombinacji korytarzy A4 i S5 zaproponowano do dalszych analiz na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) kombinację II, która uzyskała największą liczbę punktów w analizie wielokryterialnej oraz kombinację IV, która była rekomendowana przez projektanta. W grudniu br. ogłosiliśmy przetargi na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 od Krzyżowej do Wrocławia oraz budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa. Postępowania dotyczą opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU).

Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

Droga ekspresowa S8

Postępują również prace przy realizacji drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko. W mijającym roku złożyliśmy wnioski o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla dwóch odcinków, tj. Wrocław (Magnice) - Łagiewniki oraz Łagiewniki - Ząbkowice Śląskie. DŚU jest niezbędna do uzyskania decyzji ZRID. Do wniosków o wydanie DŚU został dołączony raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. Jest to jeden z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu przed wydaniem DŚU. W opracowaniu dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące wpływ inwestycji na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakresu nadzoru przyrodniczego itp. Każda osoba zainteresowana tą kwestią ma możliwość zapoznania się z ww. raportem na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w trakcie procesu wydawania DŚU. We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostały zwiększone o 7 mld zł. Dzięki przyjętym zmianom dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację m.in. dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S8 od Kłodzka do Wrocławia (Magnice) oraz drogi ekspresowej S5 Bolków -Sobótka.

Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

Dolnośląskie inwestycje w Programie budowy 100 obwodnic  

Siedem obwodnic dolnośląskich miast zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Powstaną obwodnice: Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3, Legnicy w ciągu DK94, Międzyborza w ciągu DK25, Milicza w ciągu DK15, Oławy w ciągu DK94 oraz Złotego Stoku w ciągu DK46. Dla części zadań trwa już etap opracowywania dokumentacji projektowej.

 

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

22 sierpnia 2018 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie STEŚ dla budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. Wykonawca, którym jest firma Transprojekt Gdańsk, analizuje cztery warianty przebiegu trasy. Od 26 listopada do 4 grudnia ubiegłego roku odbywały się spotkania informacyjne w powiatach głogowskim i polkowickim. Podczas spotkań zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla obwodnicy, a każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrażenia opinii na temat tego przedsięwzięcia. W sierpniu br. zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza dla wszystkich wariantów. Obecnie trwają w terenie roboty geologiczne dla potrzeb określenia warunków hydrologicznych projektowanej obwodnicy. Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Dzięki inwestycji Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco skróci czas potrzebny na przejazd przez miasto. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu wykonawca (WYG International) opracuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID, a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej. Obecnie trwają prace projektowe nad STEŚ oraz wstępne prace koncepcyjne przebudowy DK3 po istniejącym śladzie od obwodnicy Bolkowa do obwodnicy Kaczorowa oraz od obwodnicy Kaczorowa do obwodnicy Maciejowej. Zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza. Odbyły się także spotkania informacyjne, które ze względu na sytuację epidemiologiczną miały formę elektroniczną. Głównym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków - Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego – aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem Bolków na drodze ekspresowej S3. Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Inwestycja będzie realizowana przy współpracy z Miastem Legnica. Długość odcinka miejskiego i pozamiejskiego wynosi łącznie ok. 3,6 km, w tym na terenie pozamiejskim, realizowanym przez GDDKiA, ok. 2,8 km. W grudniu br. podpisaliśmy umowę na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej, materiałami do uzyskania DŚU oraz programem funkcjonalno-użytkowym. Więcej TUTAJ  Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego w mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.    

 

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

30 października br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej i z materiałami do DŚU dla budowy obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25. Otwarcie ofert planowane jest na 8 stycznia 2021 r. Więcej TUTAJ Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości (Ose, Górzyca i Oska Piła) w ciągu drogi krajowej nr 25. Budowa obwodnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, oraz poza tereny zabudowane w miejscowościach Ose, Górzyca i Oska Piła. Dzięki temu inwestycja wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.

 

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

1 września 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej dla obwodnicy Milicza, a 30 października br. otworzyliśmy oferty wykonawców biorących udział w przetargu. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Więcej TUTAJ Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście. Droga krajowa nr 15, stanowiąca jeden z ważnych korytarzy łączących Poznań z Wrocławiem, przebiega bowiem obecnie przez centrum miasta. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem w ciągu drogi krajowej nr 11, a Trzebnicą w ciągu drogi krajowej nr 5. Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej.

 

Obwodnica Oławy w ciągu DK94 1

4 września br. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94. Więcej TUTAJ Obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Upłynni także ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.

 

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

W grudniu br. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach STEŚ z elementami koncepcji programowej oraz z materiałami do DŚU. Więcej TUTAJ Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia granicznego w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie.

 

Więcej o rządowym Programie 100 obwodnic na lata 2020-2030 TUTAJ

 

Oprócz inwestycji ujętych w Programie budowy 100 obwodnic, realizujemy również obejścia ujęte w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Trwa budowa obwodnicy Wałbrzycha, realizowana przez GDDKiA (na odcinku pozamiejskim o długości 1,2 km) oraz Gminę Wałbrzych (na odcinku miejskim o długości ok. 5 km). Na odcinku GDDKiA zakończyło się betonowanie ustroju nośnego estakady nad ul. Gałczyńskiego i Wyszyńskiego.

Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

W grudniu br. ogłosiliśmy także przetarg na opracowanie STEŚ-R wraz z materiałami do DŚU dla tzw. małej obwodnicy Trzebnicy w ciągu drogi krajowej nr 15. W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta, stanowiąc łącznik pomiędzy DK15 a dawną DK5, ułatwiając tym samym dojazd do drogi ekspresowej S5 i węzła Trzebnica. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Budowa obwodnicy Trzebnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy S5 a DK15 w relacji Trzebnica - Milicz - Toruń. Wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Działania na istniejącej sieci drogowej

Realizujemy nie tylko duże inwestycje, które przenoszą ruch tranzytowy poza obszary miast i ułatwiają dalekie podróże. Dużą uwagę przykładamy również do poprawy standardów dróg lokalnych. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców - remontujemy drogi krajowe, budujemy nowe ciągi pieszo-rowerowe, przebudowujemy skrzyżowania. W mijającym roku realizowana była m.in. przebudowa DK35 w Mieroszowie, remont 11 wiaduktów nad A4, remont wiaduktów na DK94 w Okmianach, a także zrealizowanych zostało 10 zadań typu „nakładka”. Rozpoczęła się także budowa mostu tymczasowego w Ścinawie, związana z remontem ponad 100-letniego mostu na Odrze. Ponadto na etapie prac przygotowawczych są kolejne duże zadania, m.in. dobudowa pasów awaryjnych na odcinku autostrady A18 od Krzyżowej do Golnic, rozbudowa DK8 Kudowa Zdrój - Duszniki Zdrój, rozbudowa DK8 Szczytna - Kłodzko, rozbudowa DK3 Bolków - Jelenia Góra, rozbudowa DK36 Lubin - Ścinawa i Ścinawa - Krzelów. Wszystkie inwestycje drogowe, zarówno te realizowane już w terenie, jak i te, dla których proces przygotowawczy jeszcze trwa, stworzą spójny układ komunikacyjny, który przejmie ruch z najbardziej obciążonych arterii, poprawi komfort jazdy i skróci czas podróży, ale przede wszystkim znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.