Działania informacyjne ws. budowy S12 Piaski-Dorohusk

Trwają działania informacyjne, w związku pracami nad dokumentacją projektową trzech odcinków planowanej drogi S12 między Piaskami a Dorohuskiem. 

Działania informacyjne dotyczą trzech fragmentów planowanej trasy, o łącznej długości ok. 57 km:

  • Piaski Wschód - węzeł Dorohucza (ok. 13 km)
  • Węzeł Dorohucza - węzeł Chełm Zachód (ok. 21 km)
  • Węzeł Chełm Wschód - Dorohusk (ok. 23 km)

 

Pierwszy odcinek (ok. 13 km) połączy koniec istniejącej S12/S17 na węźle Piaski Wschód z węzłem Dorohucza. Trasa przebiegać będzie przez tereny gmin Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim.

 

Drugi odcinek, który będzie miał około 21 km długości, powstanie na terenie gminy Trawniki w powiecie świdnickim oraz gmin Siedliszcze i Chełm w powiecie chełmskim.

 

Droga na tych dwóch odcinkach poprowadzona będzie w całości po nowym śladzie i ominie tereny zurbanizowane.

 

Trzeci z odcinków (ok. 23 km) powstanie  w powiecie chełmskim, w gminach: Chełm, Kamień i Dorohusk. Połączy on koniec planowanej obwodnicy Chełma (węzeł Chełm Wschód) z przejściem granicznym w Dorohusku. Trasa prawie w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane oraz tereny cenne przyrodniczo.

 

Co zbudujemy?

 

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z węzłami. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne i zbudowane drogi, obsługujące tereny przyległe do inwestycji.

 

Przebudowana również zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, niezwiązana z drogą (m.in. linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieć sanitarna, czy kanalizacja).

 

Nowa droga ekspresowa sprawi, że podróżowanie między Piaskami a Dorohuskiem będzie bezpieczniejsze. Znacznie poprawi się też przepustowość ruchu tranzytowego. Po zrealizowaniu inwestycji, kierowcy dojadą drogą ekspresową od granicy w Dorohusku z Ukrainą do Warszawy, omijając Chełm i Lublin. Trasa połączy się także z budowaną drogą S19 Lublin-Rzeszów.

 

Działania informacyjne

 

Przypomnijmy, że przebieg korytarza planowanej drogi na tych trzech odcinkach zatwierdzony został Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną w 2015 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie.

 

Prosimy o przesyłanie wniosków, dotyczących rozwiązań usprawniających obsługę ruchu lokalnego (np. sposobu dojazdu do pól i nieruchomości wzdłuż korytarza projektowanej drogi). 

 

Obecnie opracowywana jest koncepcja programowa, w ramach której uaktualniamy rozwiązania projektowe. Szczegółowe i ostateczne rozwiązania pojawią się dopiero w projekcie budowlanym, na wykonanie którego zostanie ogłoszony odrębny przetarg.

 

Czekamy na wnioski z uwagami

 

Wypełnione formularze z wnioskami, związanymi z dokumentacją projektową prosimy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia 29 stycznia 2021 roku. na adres ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres e-mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl. Wnioski można też składać w Urzędach Gmin.

 

Wszystkie merytoryczne wnioski zostaną przeanalizowane i udzielona zostanie na nie odpowiedź.

 

Plany orientacyjne i sytuacyjne:

  1. Piaski Wschód - węzeł Dorohucza
  2. Węzeł Dorohucza - węzeł Chełm Zachód
  3. Węzeł Chełm Wschód - Dorohusk

Formularz wniosków

Wizualizacje

Ulotka i plakat