Reklamy przy drodze


Reklamy przy drodze

Reklama na obszarze przyległym do drogi lub w pasie drogowym

I. Złożenie wniosku


Starający się o możliwość ustawienia reklamy w sąsiedztwie drogi krajowej lub w pasie drogowym winien złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach wniosek . Druk wniosku dostępny na stronie www.gddkia.gov.pl w pasku przesuwnym (na dole strony) pn. „Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg krajowych”. 

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45 , 25-950 Kielce
tel.  41 34 574 31, fax.  41 366 48 04

III. Podstawa prawna oraz sposób załatwiania wniosków

Ogólne zasady lokalizowania reklam przy drogach krajowych:
Podstawa prawna
- Załącznik II do Umowy Europejskiej o Głównych Drogach Ruchu Międzynarodowego (AGR) sporządzona w Genewie dnia 15.11.1975 r. w brzmieniu obowiązującym od 24 czerwca 1989 r. zastępując tekst zamieszczony w Dz. U. Nr 10 z 1985 r., poz. 35 określa warunki, jakim powinny odpowiadać główne drogi ruchu międzynarodowego ( pkt.V.3. - wpływ otoczenia na użytkowników dróg);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 – ze zm.);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – ze zm.);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
Ø Interpretacja ww. ustaw i rozporządzeń
3.1. Na podstawie pkt.VII.4. umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) – umieszczanie reklam przy drogach międzynarodowych jest zakazane;
3.2. Na podstawie art. 45 ust.1 pkt. 7 prawa o ruchu drogowym – zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzających w błąd uczestników ruchu;
3.3. Na podstawie ustawy o drogach publicznych:
a) nie lokalizuje się reklam w pasie drogowym w terenie niezabudowanym – art. 39 ust. 1 pkt. 5,
b) w terenie zabudowanym ustawienie reklamy w pasie drogowym może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządu drogi – opłaty za ich umieszczenie nalicza się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 18.07.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z  2014 r., poz. 1608);
c) poza pasem drogowym tablice reklamowe mogą być sytuowane - po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządem drogi - przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni podanych w tabeli w art. 43 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych. Dla dróg krajowych w terenie zabudowanym ta odległość wynosi 10 m (20 m dla dróg ekspresowych), a poza terenem zabudowanym 25 m (dla dróg ekspresowych 40 m);
d) odległość ta może ulec zwiększeniu, gdy w planach zagospodarowania przestrzennego gminy jest zarezerwowany pas pod przyszłą rozbudowę lub modernizację drogi (art. 35 ust. 1 i 2).
3.4. Na podstawie prawa budowlanego:
a) reklama trwale związana z gruntem stanowi budowlę zwolnioną z obowiązku pozwolenia na budowę – wymagane jest zgłoszenie do właściwego organu nadzoru budowlanego. Załącznikiem do zgłoszenia winny być wszystkie wymagane uzgodnienia;
b) reklama podświetlana, trwale związana z gruntem, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
3.5. Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – ograniczenia dotyczące umieszczania reklam w obrębie skrzyżowań i zjazdów wynikają z konieczności zapewnienia widoczności dla uczestników ruchu drogowego.