Poznaliśmy firmy zainteresowane opracowaniem dokumentacji dla budowy obwodnicy Prudnika w ciągu DK41
Pięć firm jest zainteresowanych opracowaniem dokumentacji projektowej obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41. Dzisiaj otworzyliśmy oferty. Komisja przetargowa będzie oceniać złożone oferty.

Najniższą ofertę na kwotę 1 982 317,20 zł złożyła firma Mosty Katowice.GDDKiA 

Pozostałe oferty:  

 • SAFEGE S.A.S - 2 246 619,60 zł 
 • MULTICONSULT POLSKA - 2 760 070,80 zł 
 • Zakład Projektowo-Budowlany P.S. Projekt - 1 995 654,09 zł  
 • Konsorcjum firm: MPRB (lider), Mosty Kraków, MP Infra (partnerzy) -   2 287 800,00 zł                                                       

 

Kryteria oceny ofert

Aktualnie komisja przetargowa przystąpiła do badania złożonych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny: cena (60 proc.), doświadczenie zespołu projektowego (18 proc.), doświadczenie zespołu środowiskowego (10 proc.), doświadczenie zespołu geologicznego (6 proc.) i liczba wizji lokalnych (6 proc.)

 

Prace przygotowawcze

Obwodnica Prudnika to jedna z czterech inwestycji realizowanych na Opolszczyźnie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Głównym celem opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).  Na podstawie decyzji zatwierdzony zostanie przebieg projektowanej drogi. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

 

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania obwodnica będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem drogę klasy GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, na terenie gmin Prudnik i Lubrza.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 41 o długości ok. 3,3 km, dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

Ponadto planowana jest realizacja:

 • wiaduktu nad linią kolejową,
 • dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 • oświetlenia,
 • urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.     

 

Cel inwestycji  

Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości Prudnik. Planowana obwodnica będzie omijać ścisłą zabudowę mieszkalną wschodniej części miasta (osiedle Jesionowe Wzgórze) i połączy wybudowaną obwodnicę Lubrzy z drogą krajową nr 41 w kierunku do Trzebiny przy polsko-czeskiej granicy.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych podniesie komfort jazdy dla ruchu tranzytowego i poprawi komunikację samochodową na osi północ – południe w województwie opolskim.

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie opolskim 

W ramach rządowego Programu na Opolszczyźnie powstaną cztery obwodnice:  

 • Brzegu w ciągu DK39 (etap opracowania STEŚ-R),
 • Sidziny w ciągu DK46 (weryfikacja ofert dla etapu opracowania STEŚ-R),         
 • Prudnika w ciągu DK41 (weryfikacja ofert dla etapu opracowania STEŚ_R),
 • Lędzin w ciągu DK46 (etap przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu na STEŚ-R).

W perspektywie do 2030 r. w ramach realizacji Programu powstanie w Polsce 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do nośności 11,5 t/oś. Jednym z efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast i miejscowości.