Postępy w przygotowaniu inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic w województwie opolskim
Na terenie Opolszczyzny, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, zaplanowano realizację czterech obwodnic - Brzegu w ciągu DK39, Lędzin w ciągu DK46, Prudnika w ciągu DK41 oraz Sidziny w ciągu DK46. Podstawowymi założeniami Programu budowy 100 obwodnic jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miejscowości, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Obwodnica Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 o długości około 8,5 km

 

Stan prac przygotowawczychGDDKiA 

15 kwietnia 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Podstawowym celem prac projektowych jest zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Po otrzymaniu tej decyzji wykonawca dokumentacji przeprowadzi badania geologiczne terenu oraz wskaże propozycje wariantów konkretnych rozwiązań technicznych przyszłej obwodnicy.

27 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (KOPI), w formie wideokonferencji. Celem spotkania było przyjęcie rekomendacji dla najbardziej optymalnego pod względem środowiskowym, technicznym, ekonomicznym, użytkowym i społecznym wariantu przebiegu obwodnicy. 18 listopada 2020 r. złożono wniosek o DŚU. Decyzja zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarbimierz.

Proces przygotowawczy: 2019-2024   

Lata realizacji: 2024-2026

 

Cel

Inwestycja przewiduje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 39 wraz z budową mostu przez rzekę Odrę, budową wiaduktu nad linią kolejową nr 132 (Opole - Wrocław) oraz przebudową kolidującej infrastruktury drogowej i branżowej. Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzegu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 39. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg.
Inwestycja pozwoli na skomunikowanie północnej części województwa opolskiego z autostradą A4 i będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 94.

 

Obwodnica Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości około 3 km

 

Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. został uzgodniony Program inwestycji. Aktualnie w trakcie przygotowania są materiały do ogłoszenia przetargu na STEŚ-R. Podstawowym celem tego etapu prac projektowych będzie zamodelowanie kilku wariantów przebiegu trasy, a dla najbardziej optymalnego wariantu - uzyskanie DŚU.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na opracowanie STEŚ-R to listopad 2021 r.

 

Cel

Obwodnica Lędzin wyprowadzi ruch tranzytowy, jaki obecnie koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu drogi krajowej nr 46 jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Lublińcem i dalej z Częstochową. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość na ciągu drogi krajowej nr 46, po oddanej w ubiegłym roku obwodnicy Myśliny. 
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Proces przygotowawczy: 2022-2025

Lata realizacji: 2026-2029

 

Obwodnica Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41 o długości około 3,3 km

 

Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. został uzgodniony Program inwestycji. 28 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie STEŚ-R. Aktualnie komisja przetargowa weryfikuje złożone oferty.

Głównym celem STEŚ-R jest znalezienie optymalnego przebiegu obwodnicy i uzyskanie dla niego DŚU. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac przygotowawczych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Proces przygotowawczy: 2021-2024

Lata realizacji: 2025-2028

 

Cel

Obecnie ruch tranzytowy w ciągu drogi krajowej nr 41 prowadzi przez centrum Prudnika. Po zakończeniu budowy obwodnica przejmie tranzyt, a dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego Prudnika oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja pozwoli na sprawne skomunikowanie ciągów dróg nr 40 oraz 41 i będzie stanowić uzupełnienie do istniejącej obwodnicy w ciągu DK40 (obwodnica Lubrzy) oraz DK41 (obwodnica Prudnika). Obwodnica poprawi dostępność komunikacyjną województwa opolskiego od strony południowej granicy kraju.


 

Obwodnica Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości około 8 km

 

Stan prac przygotowawczych

22 kwietnia 2020 r. został uzgodniony Program inwestycji. 16 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie STEŚ-R. Aktualnie komisja przetargowa weryfikuje złożone oferty.

Głównym celem STEŚ-R jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego DŚU. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Proces przygotowawczy: 2021-2024

Lata realizacji: 2025-2028

 

Cel

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sidziny jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Obwodnica Sidziny ułatwi dostępność komunikacyjną Nysy od strony stolicy województwa. Inwestycja będzie pełniła rolę uzupełniającą do nowych obwodnic Nysy oraz Niemodlina.