Dziewięć mazowieckich miast zyska obwodnice

Obwodnica Lipska jest już w realizacji, a na budowę obwodnicy Pułtuska wkrótce otworzymy oferty. Kolejnych sześć obwodnic jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej. W zakresie obwodnicy Ciechanowa niebawem w przetargu wyłoniony zostanie wykonawca, który rozpocznie proces projektowy. Za sprawą rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 województwo mazowieckie zyska dziewięć obwodnic.Obwodnica Lipska - w realizacjiGDDKiA 

10 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę 6,5-kilometrowej obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79. To pierwsze zadanie ujęte w Programie, które weszło w etap realizacji.

 

Kontrakt 

Umowa zawarta z firmą Budimex o wartości prawie 110 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 35 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 12 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu decyzji do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2024 r. 

W ramach kontraktu wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje drogę. 

 

Przebieg obwodnicy

Trasa o długości 6,4 km poprowadzona będzie w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości Lipsko. Początek obwodnicy planowany jest około 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, koniec około 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. 

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lipska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości bardziej na północ, czyli obejścia Zwolenia.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Lipsku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się z Warszawy. Będzie stanowić również uzupełnienie przebudowanego ciągu drogi wojewódzkiej nr 747.

 

Obwodnica Pułtuska - przetarg na projekt i budowę

4 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy, który zaprojektuje, a następnie wybuduje 19,8-kilometrową obwodnicę Pułtuska w ciągu DK61 wraz z korektą przebiegu DK57. To druga mazowiecka obwodnica ujęta w Programie, która przygotowywana jest do realizacji. Planowany termin otwarcia ofert to 15 luty 2021 r.

 

20 kilometrów nowej drogi

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa blisko 20 km trasy. Złoży się na nią ok. 16,8 km nowego fragmentu drogi w ciągu DK61 omijającego Pułtusk po zachodniej stronie oraz blisko 3 km drogi krajowej nr 57 poprowadzonej nowym śladem i omijającej Kleszewo oraz Przemiarowo. 

 

Wyprowadzimy ruch tranzytowy z Pułtuska

Obwodnica o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu na całej długości będzie posiadała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Wybudowane zostaną również węzły drogowe Kacice, Pułtusk Południe, Pułtusk Północ oraz Lipa na rozwidleniu DK61 i DK57. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, obiekty inżynierskie, chodniki, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Obwodnica wyprowadzi przede wszystkim uciążliwy tranzyt z miasta. Średni dobowy ruch na przejściu przez Pułtusk wynosi ok. 18 tys. pojazdów na dobę. 

 

Harmonogram

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert został wyznaczony na 15 lutego 2021 r.

Planowane podpisanie umowy z wykonawcą: czerwiec 2021 r.

 

Przygotowujemy dokumentację dla sześciu obwodnic

Obwodnica Ostrołęki

W grudniu 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w lutym 2023 r., w tym złożenie wniosku o DŚU w III kwartale 2021 r.

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53, wykonanie badań geologicznych oraz raportu o oddziaływaniu przyszłej trasy na środowisko. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o uzyskanie decyzji środowiskowej.

 

Orientacyjny przebieg trasy

Planowana obwodnica będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Będzie to droga o klasie GP z dostępnością poprzez skrzyżowania/węzły. Ruch lokalny zostanie poprowadzony drogami tzw. serwisowymi.

Początek odcinka zlokalizowany jest na istniejącym odcinku DK53 w rejonie miejscowości Szwendrowy Most. Koniec odcinka znajduje się na włączeniu do istniejącej DK61 pomiędzy miejscowościami Nożyce i Dobrołęka. Projektowana trasa przebiega przez obszar dwóch gmin - głównie gminy Olszewo-Borki oraz na krótkim odcinku przez obszar gminy Lelis. Planowane zadanie inwestycyjne znajduje się na terenie powiatu ostrołęckiego.

Długość całego odcinka w zależności od wariantu wynosi ok. 13-13,5 km.

 

 Planowany harmonogram realizacji:

- do września 2021 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

- 2023 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj

- 2024 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

- 2024-2027 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Obwodnica Skaryszewa

19 października 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Skaryszewa w ciągu DK9.

 

Sześć kilometrów po nowym śladzie

To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczął. Przewiduje się powstanie 6-kilometrowej obwodnicy Skaryszewa w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP. Zostanie zaprojektowana w układzie ruchu północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Skaryszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 9 z Radomia, w kierunku południowym. Jest to ważny szlak komunikacyjny w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i dalej Rzeszowa.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Skaryszewie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła również uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Planowany harmonogram realizacji:

- do czerwca 2022 r. - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej

- 2024 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj

- 2024 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

- 2024-2028 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Obwodnica Zwolenia

19 października 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla ​obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79.

 

Dziewięć kilometrów po nowym śladzie

To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Wykonane prace wskażą wariantowy przebieg 9-kilometrowej obwodnicy Zwolenia. Przewiduje się, że nowa droga zaprojektowana zostanie w układzie północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości. Początek obwodnicy planowany jest na węźle projektowanym na skrzyżowaniu DK79 oraz przyszłej drogi ekspresowej S12. Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zwolenia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości, bardziej na południe, czyli obejścia Lipska.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zwoleniu. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami. Prace nad tym ciągiem również trwają.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Planowany harmonogram realizacji:

- do czerwca 2022 r. - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej

- 2024 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj

- 2024 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

- 2024-2028 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Obwodnica Łącka

28 października 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla ​obwodnicy Łącka w ciągu DK60. 

 

Trzy kilometry po nowym śladzie

To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczął. Wykonane prace wskażą planowany przebieg 3-kilometrowej obwodnicy Łącka. Przewiduje się, że nowa droga ominie istniejącą zabudowę prawdopodobnie po północno-zachodniej stronie obecnej DK60. Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Łącka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Łącku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie pomiędzy drogą S8 a autostradą A1. Będzie również stanowić uzupełnienie zbudowanej obwodnicy Gostynina.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Planowany harmonogram realizacji:

- do czerwca 2022 r. - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej

- 2024 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj

- 2024 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

- 2024-2028 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Obwodnica Siedlec

6 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Siedlec w ciągu DK63.

 

Osiem kilometrów po nowym śladzie

To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Wykonane prace wskażą wariantowy przebieg obwodnicy Siedlec. Zakładamy, że trasa zostanie zbudowana po północno-zachodniej stronie miasta Siedlce,
na przedłużeniu istniejącej południowej obwodnicy Siedlec w ciągu DK2. Obwodnica będzie zaczynać się włączeniem w istniejący ciąg DK63 po północnej stronie miejscowości Chodów, a kończyć się będzie połączeniem z istniejącą DK2 w rejonie miejscowości Stare Iganie.

Docelowy przebieg trasy klasy GP zostanie jednak określony w decyzja środowiskowa.

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Siedlec jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 2 i 63.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samych Siedlcach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie i dopełnienie efektu, który zapewnia realizacja autostrady A2. Poprzez budowę tej obwodnicy w ciągu DK63, wraz z oddaniem autostrady, zmieni się cały układ komunikacyjny miasta, gdzie ruch dalekobieżny i tranzytowy nie będzie wjeżdżał do miejscowości.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Planowany harmonogram realizacji:

- do czerwca 2022 r. - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej

- 2024 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj

- 2025 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

- 2025-2028 - planowane lata realizacji robót budowlanych

 

Obwodnica Sokołowa Podlaskiego

6 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w ciągu DK62 i 63.

 

Dwadzieścia trzy kilometry po nowym śladzie

To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Wykonane prace wskażą wariantowy przebieg obwodnicy Sokołowa Podlaskiego. Docelowy przebieg trasy klasy GP zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sokołowa Podlaskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 62 i 63. Obecnie obie drogi krajowe przebiegają przez gęsto zabudowany obszar miasta i stanowią jego kręgosłup komunikacyjny.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Sokołowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Planowany harmonogram realizacji:

- do czerwca 2022 r. - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej

- 2024 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj

- 2025 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

- 2025-2028 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Wkrótce podpisanie umowy na obwodnicę Ciechanowa

28 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla 16-kilometrowej obwodnicy Ciechanowa w ciągu DK60.

5 lutego br. otworzyliśmy oferty. Po weryfikacji ofert pod kątem zgodności z wymaganiami wskazanymi w przetargu oraz w przypadku braku odwołań, niezwłocznie podpiszemy umowę.

 

16 kilometrów po nowym śladzie

To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Wykonane prace wskażą wariantowy przebieg obwodnicy Ciechanowa. Zakładamy, że powstanie ona w nowym śladzie drogi krajowej nr 60 po południowej stronie miejscowości.

Docelowy przebieg trasy klasy GP zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.


Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Ciechanowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Ciechanowie.
Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Jednocześnie zachowane zostaną wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.