Łączymy obwodnicę Niemodlina z obecną DK46
W środę 21 kwietnia planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na DK46 w okolicy Brzęczkowic. Związane jest to z pracami przy budowie obwodnicy Niemodlina, a dokładnie z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu DK46 z powstającą obwodnicą i drogą wojewódzką nr 385.

Zmiana organizacji ruchu

Kierowcy będą korzystać z tymczasowej drogi objazdowej o łącznej długości około 800 metrów przez prawie pół roku. Przeniesienie ruchu umożliwi prace rozbiórkowe istniejącej jezdni (frezowanie, rozbiórkę konstrukcji drogi itp.) w miejscu przyszłego ronda i na dojazdach do niego. Po wstępnym wyprofilowaniu terenu rozpoczną się prace związane z budową sieci infrastruktury technicznej, w tym w pierwszej kolejności kanalizacji deszczowej, a następnie oświetlenia. W dalszej kolejności ruszą prace przy konstrukcji ronda oraz projektowanych wlotów (podbudowy z kruszyw) oraz roboty brukarskie (krawężniki metodą ślizgową). Po położeniu ciągów pieszo-rowerowych oraz wysp wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna jezdni Na koniec powstanie oznakowanie pionowe i poziome, bariery energochłonne itp. Objazd drogą tymczasową według szacunków wykonawcy będzie obowiązywał do końca września br. 

 

Postęp prac

Aktualne zaawansowanie dla budowy obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46 wynosi około 70 proc. Wykonawca po zakończonym okresie zimowym wraz z poprawą warunków atmosferycznych rozpoczął prace związane z budową konstrukcji drogi oraz roboty bitumiczne. Zostały także rozpoczęte prace brukarskie, głównie w zakresie umocnienia rowów płytami betonowymi.

W zakresie robót drogowych od momentu rozpoczęcia tej inwestycji wykonano 449 000 m3 wykopów oraz 547 000 m3 nasypów. Na niemal całej długości wykonano podbudowę z kruszywa, a na połowie odcinka podbudowę mineralno-bitumiczną. Na fragmencie odcinka drogi przyszłej obwodnicy położono już warstwę wiążącą.

Po przerwie zimowej wykonawca wznowił także prace na większości obiektów inżynierskich. Prowadzone są głownie prace wykończeniowe polegające na układaniu izolacji, nawierzchni z asfaltu lanego, układaniu krawężników, desek gzymsowych oraz betonowaniu kap chodnikowych. W marcu br. wykonano ustrój nośny ostatniego obiektu, tj. mostu MD-3 zlokalizowanego w ciągu drogi dojazdowej.

W zakresie robót branżowych - zakończono prace na wszystkich kolizjach przy przebudowie sieci elektroenergetycznych oraz wodociągowych. Trwają ostatnie prace przy przebudowie sieci teletechnicznej.

Zakończenie inwestycji zaplanowano w IV kwartale tego roku.