Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż DK44 na odcinku Paniówki – Mikołów

Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości ponad 1 km na odcinku DK44 Paniówki – Mikołów.Najkorzystniejszą okazała się oferta konsorcjum firm Arsem Marcin Piaszczak z Katowic (lider) oraz Firma Handlowo Usługowa Jan Nowak z Wisły Wielkiej (partner), o wartości 2 804 400,00 zł. Wykonawca w ofercie zadeklarował przedłużenie okresu gwarancji jakości o 4 lata.  

 

Termin realizacji      

Realizacja zadania dzieli się na dwa okresy, liczone od daty podpisania umowy. Pierwszy to okres projektowania i wynosi 9 miesięcy od podpisania umowy. Drugi to czas na roboty budowlane i wynosi 6 miesięcy. Planowy termin zakończenia inwestycji to przełom II i III kwartału 2022 roku.      

 

GDDKiA 

 

Zakres inwestycji   

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, a następnie wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż krajowej na odcinku Paniówki – Mikołów 1,070 km o szerokości 2,5 m. W ramach projektu powstanie również odwodnienie w postaci wpustów drogowych i kanalizacji deszczowej, przepusty w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej na rowach melioracyjnych i pod zjazdami, kładka dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Promna,  oraz kanał technologiczny. W ramach zadnia zostanie również wykonana wycinka drzew w świetle trasy, zabezpieczenie oraz przebudowa kolidującej z zamierzeniem projektowym infrastruktury sieci elektrycznej, oraz teletechnicznej.   

 

Cel  

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wychodzi naprzeciw rosnącemu natężeniu ruchu pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż DK44. Spowodowane jest to lokalizacją zabudowy mieszkalnej, przystanków komunikacji zbiorowej oraz obiektów infrastruktury, sakralnej, gastronomicznej oraz handlowo-usługowej. Dodatkowo w obrębie DK44 funkcjonują wyznaczone trasy szlaków rowerowych.