Zajęcie pasa drogowego


Przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późniejszymi zmianami),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr. 98 z 2000 r. z późniejzymi zmianami
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drgowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004 r.),
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 129 poz. 1369 z 2004 r. ).

 

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego: