Materiały do decyzji w sprawie oddziaływania na środowisko, materiały do decyzji o lokalizacji, do projektu budowlanego i dokumentacji przetargowej w związku z budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutoryż-Barwinek


4a349910f7c95a77afd02fdd34812f53_web.jpg

 

Numer projektu: 2007-PL-92101-S
Decyzja KE nr: K(2008)7007 z dnia 25.11.2008 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 8,7 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 3,45 mln EUR (39,70%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.

 

Zadanie 1:

nr 2007-PL-92101-S-1
„Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka  - Barwinek, na odcinku Lutoryż – Barwinek (granica Państwa)”

 • Data podpisania:  13 maja 2008 roku
 • Wykonawca:  ARCADIS Profil Sp. z o.o., MOSTY Katowice Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu:  12 351 402,00 Euro brutto
 • Planowany czas realizacji: W dniu 22.09.2009 r. podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1 do umowy, zmieniający termin zakończenia etapu przygotowywania dokumentacji projektowej z 23 na 42 miesiące od daty podpisania umowy (bez opracowania odpowiedzi i modyfikacji oraz nadzorów autorskich).

W dniu 13.06.2013 r. podpisano z Wykonawca Porozumienie o rozwiązaniu umowy po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obecnie szacuje się, że nastąpi to do końca 2014 r.

 

Informacje o kontrakcie

Głównym celem jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji ZRID oraz przygotowanie materiałów przetargowych na wykonanie robót budowlanych dla drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lutoryż-Barwinek.

Zakres zleconej dokumentacji projektowej obejmuje następujące etapy:
- Materiały do decyzji środowiskowej dla odcinka Lutoryż – Barwinek:
• Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe,
• Analiza środowiskowa,
• Raport o oddziaływaniu na środowisko,
• Analiza i prognoza ruchu drogowego,
• Studium geologiczno-inżynierskie,
• Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmującej m. in.:
• Ogólny opis inwestycji,
• Koncepcja Programowa,
• Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• Środki ochrony środowiska,
• Projekt podziału działek,
• Opracowania w zakresie opinii i uzgodnień.

- Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały niezbędne do uzyskania decyzji ZRID, decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych:
• Mapy i rysunki szczegółowe,
• Ogólny opis inwestycji,
• Część drogowa i obiekty inżynierskie,
• Projekty i obliczenia do rozbiórki,
• Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne,
• Projekt oznakowania i organizacji ruchu,
• Obliczenia inżynierskie i budżet budowy,
• Opracowania w zakresie opinii i uzgodnień,
• Dokumentacja niezbędna do czasowego korzystania z nieruchomości.

- Dokumentacja przetargowa:
• Opis przedmiotu inwestycji,
• Kosztorys inwestorski,
• Zbiorcze zestawienie kosztów,
• Harmonogram i zakres robót,
• Wymagania, instrukcje i warunki kontraktu dla oferentów.

 

Opis zrealizowanych prac:

- Wykonano opracowania projektowe Stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Etap I oraz Etap II, w tym Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W studium i ROOŚ  ujęto również wariant opracowany przy założeniu ograniczenia parametrów drogi – wariantowanie skali przedsięwzięcia, dla potrzeb ograniczenia kolizji inwestycji z obszarami cennych przyrodniczo siedlisk 91E0. Dla tego wariantu, na odcinku od Miejsca Piastowego do Barwinka przyjęto następujące parametry: :
• prędkość projektowa 80 km/h – pierwotnie – 100 km/h na całym odcinku
• przekrój drogi: 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, bez pasów awaryjnych, w to miejsce zatoki postojowe – pierwotnie - 2 jezdnie po 3 pasy ruchu z pasami awaryjnymi na całym odcinku

- Opracowano uproszczoną koncepcję przejścia S-19 przez granicę Państwa w Barwinku, zgodnie ze zmienionymi parametrami,
- Uzyskano pozytywne opinie koncepcji przejścia S-19 przez granicę Państwa w Barwinku:
• Starosty Powiatu Krośnieńskiego,
• Urzędu Gminy Dukla,
• Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
• Stałej Polsko-Słowackiej Komisji Granicznej,
• Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych,
• Izby Celnej w Przemyślu

- w dniu 14.09.2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału, na którym rozpatrywano  STEŚ Etap II,

- w dniu 17.12.2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, na którym rozpatrzono STEŚ Etap II,
- w dniu 01.04.2011 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził uchwałę KOPI
o przyjęciu w/w STEŚ Etap II.

- w dniu 28.10.2011 r. złożono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu przebiegu drogi wskazanego przez KOPI, tj. wariantu WB1 alternatywa
W związku z wezwaniem do uzupełnienia Raportu OOŚ wydanym w dniu 17.02.2012 r.  przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, prowadzącego postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zaszła konieczność wykonania uzupełnień inwentaryzacji przyrodniczych wniosków i zaleceń zawartych w ROOŚ. RDOŚ oczekuje przekazania uzupełnionego Raportu w wersji ujednoliconej. Prace nad tym uzupełnieniem prowadzi aktualnie Biuro Arcadis.
Analizowana jest kwestia oddziaływania drogi na spójność i funkcjonalność korytarzy migracyjnych dużych ssaków, w aspekcie określenia skali negatywnego oddziaływania inwestycji na te elementy.

 

W związku z faktem, iż budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lutoryż – Barwinek nie jest planowana do realizacji w najbliższym czasie, Oddział GDDKiA w Rzeszowie zawarł w dniu 13.06.2013 r. stosowane porozumienie z wykonawcą o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, zmieniające zakres przedmiotowej umowy.
Do chwili obecnej Projektant wykonał następujące opracowania:

 • Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe Etap I,
 • Analizę środowiskową,
 • Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe Etap II,
 • Analizę i prognozę ruchu drogowego,
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Wstępną organizację i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Studium geologiczno – inżynierskie,
 • Informację o planowanym przedsięwzięciu.

Na mocy w/w porozumienia zwartego w dniu 13.06.2013 r. umowa zakończy się po uzyskaniu Decyzji
o Środowiskowych Uwarunkowaniach.