Koncepcja programowa i materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej


 

logo.web.jpg

 

Numer projektu: 2005-PL-92603-S
Decyzja KE nr: K(2005)6027 z dnia 26.12.2005 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 3,4 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 1,7 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 30.06.2007 r.

 

Projekt przewiduje następujące kontrakty:

Kontrakt 1
„Opracowanie koncepcji programowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej w dziedzinie transeuropejskich sieci w zakresie infrastruktury
w ramach rocznego programowania w odniesieniu do transportu (TEN-T)”

 • Nr kontraktu 2005-PL-92603-S-S07.55260
 • Data podpisania: 2 październik 2006 roku
 • Wykonawca: konsorcjum Tebodin SAP – Projekt Sp. z o.o. oraz Dopravoprojekt
 • Wartość kontraktu: 7 110 160,00 zł brutto
 • Planowany czas realizacji: 44 miesiące od daty rozpoczęcia, zgodnie z aneksem nr 3 do umowy
  z dnia 31.03.2009 r.

Kontrakt przewiduje wykonanie opracowania dokumentacji w skład której wchodzą następujące elementy:

 • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Studium wykonalności
 • Mapa do celów projektowania dróg
 • Koncepcja Programowa
 • Dokumentacja geodezyjna
 • Materiały do uzyskania decyzji lokalizacyjnej

Stan zaawansowania prac przedstawia się następująco:

 • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – opracowanie wykonane
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach – opracowanie wykonane

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego wariantu drogi S1, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy drogi S1 na odcinku węzeł Kosztowy II w Mysłowicach – węzeł Suchy Potok w Bielsku Białej zostało zawieszone do czasu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko o analizę wariantu VI wskazanego przez ekspertów UNESCO. Wariant VI trasy został opracowany w grudniu 2008 r. Wariant ten posiada rekomendację ekspertów UNESCO, jednakże nie wyklucza potencjalnego znaczącego oddziaływania na gatunki priorytetowe, dla których został utworzony obszar Natura 2000.


W związku z powyższym stało się konieczne rekomendowanie we wniosku o decyzję środowiskową innego wariantu trasy, tj. wariantu V, jako wariantu alternatywnego dla obszaru Natura 2000 – „Stawy
w Brzeszczach”.
 

W ramach kontraktu, w dniu 01.10.2009 r. podpisano umowę w celu uzupełnienia lub zaktualizowania niektórych elementów opracowań projektowych zadania podstawowego, tj.:
• Studium Techniczno-Ekonoczno-Środowiskowe – etap II,
• Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Wartość umowy uzupełniającej: 477 503,12 PLN brutto
 • Termin realizacji: 15.02.2010 r.

W dniu 12.02.2010 r. zawarto aneks nr 4 ograniczający zakres umowy. Z zakresu umowy wyłączono następujące opracowania:

 • koncepcja programową,
 • studium wykonalności,
 • mapa do celów projektowania dróg,
 • materiały do wniosku o uzyskania decyzji lokalizacyjnej,
 • dokumentacja geodezyjna do materiałów do wniosku o ustalenie lokalizacji.

Koszt umowy zgodnie z zawartym aneksem nr 4 wynosi 874 000,00 zł netto (1 066 280,00 zł brutto). Umowa zostanie zakończona i rozliczona po uzyskaniu decyzji środowiskowej.

W związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach ww. umowy, zasadnym było rozliczenie umowy z Wykonawcą – firmą Tebodin i zawarcie porozumienia odnośnie rozwiązania przedmiotowej umowy i ostatecznego rozliczenia.


W ramach projektu 2005-PL-92603-S, modyfikacją decyzji KE, planowane było włączenie do projektu dodatkowego zadania, ponieważ kontrakt nie został objęty współfinansowaniem z budżetu TEN-T, prace zrealizowane w ramach umowy zostały sfinansowane z budżetu.


Kontrakt 2
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa drogi ekspresowej S-1 odcinek I węzeł Pyrzowice – węzeł „Lotnisko” km 0+300÷  2+158, odcinek II węzeł „Lotnisko” – Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni km 2+158 ÷11+760”

 • Nr kontraktu 2005-PL-92603-S-S07.55260-2
 • Data podpisania: 28 grudnia 2007 roku
 • Wykonawca kontraktu: Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT z Katowic
 • Wartość kontraktu: 1.090.204,20 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego w trakcie wykonywania robot budowlanych)

Informacje o kontrakcie (tutaj zakładka prowadząca do info poniżej)

Kontrakt przewiduje między innymi wykonanie opracowania dokumentacji w skład, której wchodzą następujące elementy:

 • Mapa do celów projektowania dróg
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej
 • Analiza ekonomiczna i finansowa
 • Projekt prac geologicznych
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • Docelowy projekt organizacji ruchu
 • Projekt budowlany
 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
 • Materiały do wniosku do pozwolenia na budowę
 • Studium wykonalności
 • Projekt wykonawczy
 • Dokumentacja przetargowa
 • Kosztorys inwestorski
 • Nadzór autorski

Stan zaawansowania prac przedstawia się następująco:
Zgodnie z zawartą umową prace projektowe zostały zrealizowane w terminie, tj. do grudnia 2008 roku.

Dla odcinka I w dniu 2 lutego 2009 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek złożono w dniu 2 kwietnia 2008 r.
Dla odcinka II w dniu 23 grudnia 2008 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek złożono w dniu 4 kwietnia 2008 r.
Dla odcinka I w dniu 20 listopada 2009 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.


Projekt został zakończony i rozliczony.