Dokumentacja projektowa, projekt budowlany i dokumentacja przetargowa w związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinkach Nowe Marzy–Bydgoszcz, Żnin-granica woj. wielkopolskiego oraz granica woj. kujawsk-pomorskiego - Gniezno


4a349910f7c95a77afd02fdd34812f53_web.jpg

 

Numer projektu: 2007-PL-92103-S
Decyzja KE nr: K(2008)7033 z dnia 25.11.2008 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 12,0 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 4,76 mln EUR (39,70%)
Data zakończenia projektu: 30.06.2010 r.


Projekt przewiduje następujące kontrakty:
Kontrakt 1

nr 2007-PL-92103-S-1

Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Nowe Marzy – Bydgoszcz, nie został objęty dofinansowaniem z funduszy UE przedmiotowego projektu. Kontrakt realizowany jest przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.

Kontrakt 2

nr 2007-PL-92103-S-2
„Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z koncepcją programową na budowę drogi S-5 Żnin - Gniezno - odc. gr. województwa wielkopolskiego - Gniezno o długości ok. 21,0 km”

  • Data podpisania: 25 luty 2008 roku
  • Wykonawca: Scott Wilson Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Scott Wilson Sp. z o.o.  Poznań
  • Wartość kontraktu:  7 179 700,00 zł brutto (bez nadzorów autorskich)
  • Planowany czas realizacji: 31 października 2009 rok (bez nadzorów autorskich)

Informacje o kontrakcie

Zakres zleconej dokumentacji projektowej obejmuje następujące etapy:
- Koncepcja programowa wraz z dokumentacją fotograficzną,
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Dokumentacja przetargowa,
- Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- Mapa do celów projektowania dróg,
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska,
- Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ).

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
- Opracowano Koncepcję Programowa wraz z analizą ruchu, mapami do celów projektowych, mapą stanu prawnego oraz dokumentacją fotograficzną,
- Odebrano dokumentację geologiczno-inżynierską,
- Opracowano materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,
- Opracowano materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- W dniu 10.11.2009 r. RDOŚ w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ), która stała ostateczną w dniu 15.02.2010r.
- W dniu 22.08.2013r. RDOŚ w Poznaniu i w dniu 02.09.2013r. RDOŚ w Bydgoszczy wydały  poszanowania uzgadniające w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko,.
- Opracowano prognozę ruchu uwzględniającą wprowadzenie opłat dla samochodów o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 T,
- Opracowany został Projekt Budowlany, oraz Projekt Wykonawczy,
- Opracowano Dokumentację przetargową,
- Opracowano Studium Wykonalności.


Realizacja kontraktu dla części projektowej zakończyła się z dniem 31.10.2009 r. W dniu 09.02.2011 r. zostało podpisane Porozumienie, na podstawie którego dokonywane są dalsze płatności. W dniu 20.10.2011 r. złożono wniosek o ZRID.


W okresie od 11.02.2013 do 11.04.2013r.  przeprowadzono aktualizację PB, PW, PFU, Materiałów do ZRID i Dokumentację przetargową ze względu na zmianę ekranów akustycznych (zmiana rozporządzenia w zakresie oddziaływania akustycznego).

W okresie od 20.04.2013 do 20.09.2013r. przeprowadzono aktualizację PW i Dokumentacji przetargowej po przeglądzie i optymalizacji projektu.

W dalszym ciągu oczekujemy na decyzję ZRID. Po jej uzyskaniu będzie możliwe dokonanie płatności za:
- Projekt Budowlany – 20% po uzyskaniu decyzji ZRID
- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - 15% po uzyskaniu decyzji ZRID
- Dokumentacja formalno – prawna dla celów nabywania nieruchomości - 5% po uzyskaniu decyzji ZRID

Opóźnienie wydania decyzji ZRID spowodowane jest:
1) długotrwałym uzgadnianiem w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko przez RDOŚ w Poznaniu, a szczególnie przez RDOS w Bydgoszczy (początek projektowanej trasy na cieku na granicy województw),
2) wejściem w życie nowych przepisów skutkujących wprowadzeniem zmian w dokumentacji w zakresie oddziaływania akustycznego,
3) zmianą stanu prawnego nieruchomości od czasu odbioru opracowań projektowych (odbiór dokumentacji - 09.02.2011r).


Sprawowanie nadzoru autorskiego planowane jest na lata 2014-2015.