Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A4 na odcinku Przeworsk-Korczowa


 

logo.web.jpg

 

Numer projektu: 2006-PL-92606-S
Decyzja KE nr: K(2007)1542 z dnia 29.03.2007 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 4,0 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 2,0 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 31.08.2009 r.

 

Projekt przewiduje trzy następujące kontrakty:
Kontrakt 1
„Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja dot. decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji dla autostrady A-4 na odcinku Przeworsk-Korczowa”

 • Data podpisania: 02 sierpnia 2007 roku
 • Wykonawca: Transprojekt Gdański sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 2 455 560 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji:30.05.2009 r, zgodnie z aneksem nr 2  z dnia 3.02.2009 r, w tym:
   31.07.2008 r– opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z odcinkiem Rzeszów Wschodni- Przeworsk,
   15.09.2008 r- Podstawowa Dokumentacja Techniczna,
   31.05.2009 r- Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,
   6 miesięcy - mapa numeryczna.

Informacje o kontrakcie

Kontrakt przewiduje wykonanie następujących prac:

 • Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z odcinkiem Rzeszów Wschodni-Przeworsk,
 • Podstawową Dokumentację Techniczną – Projekt Wstępny Autostrady (PWA), wykonanie na numerycznym podkładzie mapowym w skali właściwej dla dokumentacji projektowej,
 • Dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady (DL), wykonanie na numerycznym podkładzie mapowym w skali właściwej dla dokumentacji projektowej,
 • Mapę numeryczną.

W dniu 25.08.2009 r. został podpisany końcowy protokół zdawczo – odbiorczy, w następstwie czego w tym samym dniu Wykonawca wystawił ostatnią fakturę za III etap Dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, zgodnie z punktem 3c harmonogramu płatności. Powyższa faktura została zapłacona w dniu 16.10 2009 r.

Realizacja powyższego projektu została zakończona przed dniem 31.08.2009 r. - terminem określonym w Decyzji Komisji Europejskiej o nr K9(2007)1542 z dnia 29.03.2007 r., przyznającej pomoc Wspólnoty dla projektu stanowiącego przedmiot wspólnego zainteresowania.

 

Kontrakt 2
„Weryfikacja podstawowej dokumentacji technicznej, dokumentacji dot. decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji dla autostrady A-4 na odcinku Przeworsk-Korczowa”

 • Data podpisania: 01 lutego 2008 roku
 • Wykonawca: Halcrow Group Limited
 • Wartość kontraktu: 2 360 700,00 PLN brutto (dla projektu Przeworsk-Korczowa: max. 260 000 PLN netto)
 • Planowany czas realizacji: 2 lata od daty zawarcia umowy

Informacje o kontrakcie

W dniu 01 lutego 2008 r. została zawarta umowa z firmą Halcrow Group Limited na „Sprawdzenie zgodności technicznych dokumentacji projektowych ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia i umową Biura Projektowego z Zamawiającym przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy”.

 

Dokumentacja przewidziana do kompleksowego sprawdzenia obejmuje:

 • Kompleksowe sprawdzenie Studiów Rozpoznawczych przebiegu dróg wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia,
 • Kompleksowe sprawdzenie Studiów Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych (w tym dróg ekspresowych) wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia,
 • Kompleksowe sprawdzenie Koncepcji programowych (w tym dróg ekspresowych) wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia,
 • Kompleksowe sprawdzenie Projektów wstępnych wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia, w tym dla: autostrady A4 na odcinku Przeworsk-Korczowa (odcinek współfinansowany ze środków TEN-T, nr kontraktu 2006-PL-92606-S),
 • Kompleksowe sprawdzenie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z wymaganymi prawem załącznikami i Raportami oddziaływania na środowisko,
 • Kompleksowe sprawdzenie wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi wraz z wymaganymi prawem załącznikami,
 • Kompleksowe sprawdzenie projektów budowlanych wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia w tym dla:
  a) autostrady A4 na odcinku Tarnów-Rzeszów,
  b) drogi ekspresowej S19 węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Świlcza,
  c) drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza –Lutoryż,
  d) drogi ekspresowej S19 Lutoryż – Barwinek;K
 • ompleksowe sprawdzenie Operatów wodnoprawnych (wykonywanych na oddzielne zlecenie) wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia,
 • Kompleksowe sprawdzenie Projektów wykonawczych i Dokumentacji przetargowej w tym także części przedmiarowo-kosztorysowych wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia w tym:
  a) autostrady A4 na odcinku Tarnów-Rzeszów,
  b) drogi ekspresowej S19 węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Świlcza,
  c) drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza –Lutoryż,
  d) drogi ekspresowej S19 Lutoryż – Barwinek;
 • sprawdzenie Przedmiarów i kosztorysów (wykonanych na oddzielne zlecenie) wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia,
 • kompleksowe sprawdzenie Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko (wykonanych na oddzielne zlecenie) wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia.

Stan zaawansowania prac dla projektu Przeworsk-Korczowa przedstawia się następująco:
W dniu 17.07.2009 r. podpisano końcowy protokół zdawczo – odbiorczy, zatwierdzający Koreferat Końcowy ze sprawdzenia dokumentacji projektowej pt.: „Podstawowa dokumentacja techniczna autostrady A4, odcinek Przeworsk – Korczowa (Granica Państwa) km 612+300 – 668+837,65 – Projekt Wstępny Autostrady, Etap I, II, III, IV. Powyższy protokół stał się podstawą do wystawienia ostatniej faktury, która została zapłacona w dniu 02.09.2009 r.
 

Kontrakt 3
Zamówienie dodatkowe: „Wykonanie dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej terenu o długości ok. 20 km dla budowy autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa”

 • Data podpisania: 26 sierpnia 2008 roku
 • Wykonawca: Transprojekt Gdański sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 80 000 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 31.08.2008 r.

Informacje o kontrakcie

Kontrakt przewiduje wykonanie następujących prac:
Wykonanie dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej terenu o długości ok. 20 km dla budowy autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa.
Potrzeba przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji wynikała z potrzeby uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko w związku z rozbieżnością między przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, a Dyrektywą nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, dotyczących wymogów stawianych dokumentom składanym z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia.

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:

Kontrakt zakończony – prace zrealizowane w 100% bez zakłóceń.