Droga nr 7 - ruszyła budowa węzła "Kielce Północ"
25 czerwca rozpoczęła się budowa „Węzła Kielce Północ” w ciągu drogi krajowej nr 7. Inwestycja ta, finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego (218 mln zł) będzie realizowana w ciągu 24 miesięcy. Wykonawcą robót jest firma Strabag Sp. z o.o. Zakres inwestycji obejmuje budowę 7,3 km drogi ekspresowej nr 7 od m. Występa do włączenia obwodnicy Kielc wraz z obwodnicą Kajetanowi, oraz 3,6 km drogi nr 73 do granic m. Kielc o parametrach drogi GP.

W dniu 25.06.2007  w symbolicznym rozpoczęciu robót budowy „Węzła Kielce Północ”
udział wzięli;

Przemysław Gosiewski – Wiceprezes Rady Ministrów
Jerzy Polaczek – Minister Transportu
Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej
Grzegorz Banaś – Wojewoda Świętokrzyski
Przedstawiciele Samorządów; wojewódzkiego, powiatowych, gminnych
Wojciech Olbryś - Komendant Wojewódzki Policji
Wiesław Trąmpczyński - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Zbigniew Kotlarek -  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Jacek Bojarowicz – Z-ca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Dariusz Słotwiński – Prezes Strabag Sp.z o.o.
Przedstawiciele Wykonawcy i Nadzoru
Pracownicy GDDKiA

Realizowana budowa jest częścią zamierzenia inwestycyjnego mającego na celu dostosowanie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej.

Zadanie to jest ujęte w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Uzasadnieniem realizacji jest znaczenie gospodarcze drogi nr 7 dla rozwoju regionu świętokrzyskiego, a także istniejące już teraz natężenie ruchu drogowego które na przedmiotowym odcinku wynosi ok. 16 tys poj / dobę.

Zakres robót
Wybudowany zostanie bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu dróg nr 7 i 73, węzeł łączący drogę nr 7 z drogą wojewódzką nr 750 do Zagnańska, nowe wiadukty nad linią kolejową Warszawa – Kraków, bocznicą kolejową, kładki dla pieszych i przejazdy gospodarcze.
Drogi nr 7 i 73 będą drogami dwujezdniowymi.
W zakres robót wchodzi również odwodnienie dróg, oznakowanie, nasadzenie drzew i krzewów, przebudowa urządzeń „obcych” – kolidujących z robotami drogowymi, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska.

m.1.JPG  m.2.JPG  m.3.JPG