A4 Tarnów Północ - Dębica Wschód


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział - Rzeszów

- długość – 34,75 km

- obecny etap –  oddany do  użytkowania

- lata realizacji - 2010 – 2014

- wartość projektu – 2 350 921 873,35 PLN (brutto)

 

1. etap zrealizowany:

- 14.04.2008 r.- uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka znajdującego się na obszarze województwa małopolskiego

- 09.09.2008 r.- uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka znajdującego się na obszarze województwa podkarpackiego

- 07.07.2010r. - podpisanie umowy na realizację kontraktu z Wykonawcą tj. konsorcjum firm w składzie: SIAC Construction Ltd., Hydrobudowa Polska S.A., Aprivia S.A., PBG S.A.

- 07.05.2013 – podpisanie Umowny na kontynuację budowy z nowym Wykonawcą tj. konsorcjum firm w składzie: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o., Budimex S.A.

- 30.10.2014r. -  oddano do ruchu ciąg główny przedmiotowego odcinka autostrady,

- 16.06.2015r. - Inżynier Kontraktu zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków Kontraktu (Przejęcie Robót i Odcinków) wystawił Świadectwo Przejęcia Robót zrealizowanych w ramach przedmiotowego Kontraktu, w którym zakończenie robót zostało określone na dzień 16.06.2015.

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Projekt zlokalizowany jest na terenie województw: małopolskiego i podkarpackiego. Na terenie województwa małopolskiego trasa przebiega przez miasto Tarnów i gminę Lisia Góra. Na terenie województwa podkarpackiego trasa przebiega przez gminy Czarna, Żyraków i Dębica. Początek odcinka umiejscowiony jest w pikietażu 502+796,97 na terenie miasta Tarnów na południe od miejscowości Brzozówka, na północny wschód od centrum miasta. Koniec projektowanego odcinka znajduje się w pikietażu 537+550,00 na terenie miejscowości Zaborowia między miejscowościami Brzeźnica i Pustynia na północ od Dębicy.

 

PLAN ORIENTACYJNY_1 

PLAN ORIENTACYJNY_2 

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi – A
 • prędkość projektowa -120 km/h
 • prędkość miarodajna – 130 km/h
 • liczba pasów ruchu – 2x2  docelowo 2x3
 • szerokość pasa ruchu – 3,75 m
 • szerokość opasek wewnętrznych  -  0,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 12,5m
 • szerokość poboczy gruntowych   – 1,25 m
 • skrajnia pionowa – 5,0  m
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

 

3. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji zrealizowano:

 • budowę 34,75 km  autostrady,
 • budowę węzłów: Dębica Zachód wraz z SPO oraz Dębica Wschód wraz SPO
 • budowę obiektów inżynierskich: mosty, estakady, wiadukty,  przejścia dla pieszych,  przejścia dla zwierząt
 • budowę przepustów ramowych,
 • budowę przepustów rurowych,
 • budowę MOP-ów I kat.: Jastrząbka i Jawornik
 • budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA)
 • budowę Drogowego Odcinka Lotniskowego
 • przebudowę istniejącej sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • budowę dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzenia autostrady
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (odwodnienie, przejścia dla zwierząt średnich nad autostradą, przejścia dla zwierząt małych pod autostradą, przejścia dla płazów zespolone z przepustami pod autostradą, ekrany akustyczne, zieleń)
 • przebudowę i budowę infrastruktury technicznej
 • budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • budowę urządzeń melioracyjnych
 • budowę urządzeń sieci elektroenergetycznej (oświetlenie, zasilanie, wysokie napięcie SN, NN)
 • budowę urządzeń telekomunikacyjnych
 • budowę urządzeń sieci gazowej

 

4. Obiekty inżynierskie:

Realizacja zadania obejmowała wykonanie następujących obiektów:

 • 5 mostów: MA-100, MA-100A, MA-102, MA-110A, MA-113
 • 9 wiaduktów w ciągu autostrady: WA-101, WA-103, WA-106, WA-109, WA-111, WA-112A, WA-117, WA-120/121, WA-122
 • 14 wiaduktów drogowych: WD-97, WD-98, WD-99, WD-104, WD-104A, WD-106A, WD-107, WD-107A, WD-108, WD-112, WD-114, WD-115, WD-116, WD-124
 • 1 estakada E-118
 • 1 przejście dla pieszych PA-116A
 • 3 przejścia dla zwierząt WD-104A, WD-106A, WD-107A

  

5. Węzły

 • węzeł Dębica Zachód - to dwupoziomowy węzeł typu „trąbka”, który stanowi połączenie autostrady  A4  z istniejąca drogą powiatową 1180R. W bliskiej okolicy węzła znajduje się Obwód Utrzymania Autostrady w Żyrakowie
 • węzeł Dębica Wschód - to dwupoziomowy węzeł typu „trąbka”, który stanowi połączenie autostrady  A4  z istniejąca drogą powiatową 1288R

 

6. MOP-y

 • kategorii I „Jawornik”
 • kategorii I „Jastrząbka”

 

III. Ochrona środowiska  

W zakresie zrealizowanej inwestycji wykonano:

 • przejścia dla zwierząt w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
 • urządzenia podczyszczających wody opadowe,
 • zbiorniki retencyjne i retencyjno – odparowujące
 • nasadzenia zieleni izolacyjnej