Obwodnica Żagania
3 lutego 2006 roku o godz. 13.00 zostały wpuszczone pierwsze samochody na nowo wybudowaną obwodnicę.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Miasto Żagań stanowi znaczący węzeł drogowy województwa lubuskiego na drodze krajowej Nr 12, w którym skupia się ruch samochodowy z kierunku przejść granicznych Przewóz, Łęknica, Gubinek.
Przejazd przez jedyny most w mieście na rzece Bóbr i zawiły układ drogowy stwarzały ogromne problemy dla drożności drogi Nr 12 oraz uciążliwości dla mieszkańców miasta, a także niekorzystnie wpływały na zabytkową zabudowę miasta.

Oddana do użytku obwodnica Żagania omija śródmieście od strony północnej, wyprowadzając ruch z drogi Nr 12 na drogi: Nr 296 (w stronę Kożuchowa) i Nr 295 (do Nowogrodu Bobrzańskiego i Zielonej Góry).
Początek obejścia o długości 4,9 km przyjęto przy ulicy Żarskiej w Żaganiu, a koniec na ulicy Piłsudskiego (wylot w kierunku Szprotawy). Na odcinku o długości 1 km obwodnica pokrywa się z ulicami miasta. Droga o nośności 115 kN/oś zaliczona jest do klasy GP. Szerokość jezdni wynosi 7 m.

W ramach zadania wybudowano również m.in. pięć skrzyżowań oraz wiadukt nad ulicą Chrobrego, most nad rzeką Czerna i most trójprzęsłowy nad rzeką Bóbr o długości 126 m, a także przejścia podziemne dla pieszych i rowerzystów, przejazdy gospodarcze i kanalizację deszczową, w celu właściwego odwodnienia drogi. Przebudowane zostały drogi krzyżujące się z obwodnicą. Zamontowano również 11 szt. ekranów akustycznych w postaci metalowych paneli dźwiękochłonnych i gazonów betonowych na odcinku o łącznej długości 1100 m, w celu ograniczenia do wartości dopuszczalnych ewentualnego hałasu przy budynkach, spowodowanego ruchem pojazdów. W obrębie całego odcinka, z uwagi na wymaganą ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, zamontowano po obu stronach jezdni krawężnik. Ma to na celu przechwycenie wód opadowych do wpustów studzienek ściekowych i dalej do kanalizacji deszczowej. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Kożuchowską oraz Armii Krajowej do końca obejścia, wybudowana została ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,5 m. Jest ona oddzielona od jezdni pasem zieleni o szerokości 5 metrów lub biegnie poza koroną drogi. Przebudowano również kolidujące sieci: energetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową oraz gazociąg niskiego i średniego ciśnienia.

Budowa obwodnicy wymusiła wycinkę 298 drzew rosnących na gruntach nieleśnych oraz fragmentu lasu. W zamian, w pasie drogowym nowego odcinka drogi posadzono: 553 drzewa (z przewagą klonu), 13883 krzewy (wśród których dominuje berberys Thunberga), 600 szt. bylin i 260 szt. pnączy - zwłaszcza przy ekranach akustycznych. Gatunki drzew i krzewów dobrano w taki sposób, żeby oprócz funkcji ochronnych, tworzyły także ciekawe zestawienie przestrzenne i kolorystyczne przez cały okres wegetacji.

Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy miejscowości Żagań pojawiła się po raz pierwszy w 1994 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żagania. W latach 1996-1997 została zlecona przez inwestora tj. zielonogórski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, i opracowana koncepcja programowa obwodnicy miasta Żagań. W roku 2000 zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego Pracowni Projektowej „PROMOST” z Zielonej Góry. W 2001 roku GDDKiA w Zielonej Górze podpisała z Urzędem Miasta Żagania porozumienie, mające na celu współdziałanie na rzecz budowy obwodnicy miasta.

Koszt budowy wyniósł ponad 7,2 mln EUR netto, z czego 3 mln EUR pochodziło z funduszu Phare. Okres gwarancyjny, w którym wykonawca tj. firma Strabag Sp. z o.o. zobowiązana jest do usunięcia ewentualnych usterek, wynosi 1 rok plus 1 rok przedłużonego okresu gwarancyjnego, co daje nam w sumie 2 lata.


Obwodnica_Zagania_3.JPGObwodnica_Zagania_4.JPGObwodnicaZagania_5.JPG