Informacje ogólne o składaniu wniosków


Podstawa prawna
Art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Więcej szczegółów: zobacz

 

 

Informacje ogólne o składaniu wniosków

 

Wnioski pisemne wraz z dowodami wniesienia opłaty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 33 (70-340 Szczecin) – w pokoju nr 3 (parter).

 

Numery telefonów kontaktowych

- (91) 43-25-390

- (91) 43-25-310

 
Numer konta na opłaty za zezwolenia

80 1130 1176 0022 2100 4320 0004

 

Wnioski o zezwolenia należy opłacać każdy z osobna, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.
W tytule wpłaty należy podać:

- skróconą nazwę wnioskodawcy na wniosku
- numer kategorii zezwolenia
- wnioskowany okres ważności zezwolenia

 

Informacja dotyczących danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.


Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217).
Dane osobowe będą ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane wnioskodawcy będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.