A4 Jarosław Zachód - Przemyśl


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział: Rzeszów

- długość – 25,65 km

- obecny etap –  oddany do  użytkowania

- lata realizacji - 2009 – 2013

- wartość projektu – 1 020 391 547,20 zł ( brutto)

 

1.etap zrealizowany

- 29.12.2008 - uzyskanie decyzji środowiskowej

- 29.10.2009 - podpisanie umowy na realizację. Wykonawca: BUDIMEX S.A. 

 

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca podzielił realizowany kontrakt na dwa odcinki:

 •  Odcinek 1 od km 621+800,67 do km 629+900,00 – 8,1 km
 • Odcinek  2 od km 629+900,00 do km 647+455,82 – 17,55 km

- 30.07.2010 – uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz GDDKiA Oddział Rzeszów decyzji ZRID dla Odcinka 1

- 24.09.2010 - uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz GDDKiA Oddział Rzeszów decyzji ZRID dla Odcinka 2

- 27.05.2013 - oddanie do ruchu Odcinka 2 tj. od węzła Jarosław Wschód do węzła Przemyśl

- 20.12.2013 - oddanie do ruchu węzła Jarosław Zachód wybudowanego przez firmę Polimex Mostostal S.A. (Wykonawcę sąsiedniego kontraktu Rzeszów – Jarosław) co umożliwiło korzystanie wykonanego wcześniej Odcinka 1 tj. od węzła Jarosław Zachód do węzła Jarosław Wschód

- 17.06.2013 - Inżynier Kontraktu zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków Kontraktu (Przejęcie Robót i Odcinków) wystawił Świadectwo Przejęcia Robót zrealizowanych w ramach przedmiotowego Kontraktu, w którym zakończenie robót zostało określone na dzień 25.06.2013r.

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek autostrady A4, przebiega w geograficznym układzie na kierunku z zachodu na wschód i w całości przechodzi przez tereny województwa podkarpackiego w obrębie następujących powiatów i gmin: powiat przeworski - gmina Przeworsk, powiat jarosławski - gmina Pawłosiów, Roźwienica, Chłopice, Radymno, powiat przemyski - gmina Orły. Początek odcinka umiejscowiony jest w pikietażu 621+800,67 za węzłem Jarosław Zachód.
Trasa autostrady przebiega w kierunku południowo-wschodnim, omijając miasto Jarosław po południowej stronie. Następnie trasa autostrady kieruje się lekko na  północny-wschód w kierunku Radymna. Koniec przedmiotowego odcinka autostrady A4, znajduje się w pikietażu 647+455,82 za węzłem Przemyśl.

 

PLAN ORIENTACYJNY_1 

PLAN ORIENTACYJNY_2 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi – A

- prędkość projektowa -120 km/h

- prędkość miarodajna – 130 km/h

- liczba pasów ruchu – 2x2                               

- szerokość pasa ruchu – 3,75 m

- szerokość opasek wewnętrznych  -  0,5 m

- szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m

- szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 12,5m

- szerokość poboczy gruntowych   – 1,25 m

- skrajnia pionowa – 5,0  m

- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

 

3. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji zrealizowano :

 • budowę 25,65 km autostrady
 • budowę dwupoziomowych  węzłów drogowych: Jarosław Wschód i Przemyśl
 • budowę drogowych obiektów inżynierskich w ciągu i nad autostradą (mostów, wiaduktów, przejść dla zwierząt)
 • budowę dróg dojazdowych
 • budowę systemu odwodnienia
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP I Zamiechów i Kaszyce, MOP II Cieszacin,
  MOP III Pawłosiów
 • budowę stacji poboru opłat (SPO) zlokalizowanych przy węźle Jarosław Wschód i Przemyśl
 • budowę kompletnego Obwodu Utrzymania Autostrady OUA na węźle Przemyśl 
 • budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska
 • budowę oświetlenia drogowego
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • budowę i przebudowę istniejących dróg, w zakresie usunięcia kolizji lub /i zapewnienia połączenia z autostradą
 • przebudowę i zabezpieczenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej

4.Obiekty inżynierskie:

Realizacja zadania obejmowała wykonanie następujących obiektów  (w tym również zintegrowanych z przejściami dla zwierząt): 

 • 4 mostów 
 • 9 wiaduktów autostradowych 
 • 10 wiaduktów drogowych
 • 12 przepustów o funkcji ekologicznej 

  

5. Węzły

- węzeł Jarosław Wschód - to dwupoziomowy węzeł, który stanowi połączenie autostrady  A4  z istniejąca drogą wojewódzką 880 Jarosław-Pruchnik. Skrzyżowanie autostrady z istniejącą drogą wojewódzką w kształcie typowej „trąbki” jest węzłem typu WB (droga wojewódzka biegnie pod autostradą). Węzeł wyposażono w Stację Poboru Opłat (SPO) oraz plac do ważenia pojazdów. 

 

- węzeł Przemyśl - to dwupoziomowy węzeł, który stanowi połączenie odcinka autostrad A4 z istniejącą drogą krajową nr 77 Sandomierz – Przemyśl. Skrzyżowanie autostrady z istniejącą DK77 w kształcie podwójnej „trąbki” typu WA (droga krajowa biegnie pod autostradą). Węzeł wyposażono w Stację Poboru Opłat ( SPO)  oraz plac do ważenia pojazdów. Na węźle Przemyśl zlokalizowany jest także Obwód Utrzymania Autostrady (OUA).

 

6. MOP-y

 • kategorii I  „Zamiechów”
 • kategorii I  „Kaszyce”
 • kategorii II „Cieszacin”
 • kategorii III „Pawłosiów”

 

III. Ochrona środowiska  

W zakresie zrealizowanej inwestycji wykonano:

 • przejścia dla zwierząt w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
 • urządzenia podczyszczających wody opadowe,
 • zbiorniki retencyjne i retencyjno – odparowujące,
 • ekrany akustyczne,
 • nasadzenia zieleni izolacyjnej.