Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2008


 

Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania kontroli dokumentów niejawnych będących w zasobach oddziałów kancelarii tajnej w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innych komórkach organizacyjnych oddziałów GDDKiA.

 

Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie systemu oceny stanu poboczy i odwodnienia dróg (SOPO). Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wewnętrznej procedury weryfikacji wniosków, ich uzgadniania oraz zakresu akt dokumentujących zamawianie Prac Badawczych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, Załącznik

 

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu d/s współpracy GDDKiA z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator S.A. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 kwietnia 2008 r. w

sprawie przygotowania i przeprowadzenia w GDDKiA ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2008. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Komentarz do rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych w zakresie drogowym". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie obiegu i udostępnienia materiałów/dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub "poufne" w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Wiśle. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 czerwca 2008 r. w

sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Kołobrzegu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego GDDKiA Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze. Tekst zarządzenia

 

Zarzadzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji Odbioru Robót dla Kontrakt SPOT/2.1.3/73/04 budowa I Etapu obwodnicy .Puławy dł. 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł. 1038,2m". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Oddziałowi GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie systemu identyfikacji wizualnej GDDKiA. Tekst zarządzenia, System Identyfikacji Wizualnej GDDKiA

 

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie

blankietów korespodencyjnych stosowanych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu SPOT/2.1.3/13/04-01 "Przebudowa drogi krajowej Nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki; odcinke: Maciejewo - Grzechotki". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania zasad przekazywania utrzymania dróg krajowych do samorządów województw. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/004-01 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Budowa Autostrady A4 na odcinku Zgorzelec-Krzyżowa w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/002-4 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności budowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację Autostrady płatnej A2 na odcinków Stryków I-Konotopa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania : "Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk w km 443+895 - 459+594. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr FS/2004/PL/16/C/PT/002-4 "Zarządzenie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT002-04 Budowa drogi ekspresowej S-8 Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/004-01 "Zarządzenie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/004 Budowa Autostrady A4 na odcinku Zgorzelec-Krzyżowa w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zatwierdzenia organizacji ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia zasadności zarzutu naruszenia granicy obszaru Natura 2000 poprzez prowadzenie robót na budowie Obwodnicy Augustowa Tekst zarządzenia

 

Zarządzeni Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia zasadności zarzutu naruszenia granicy obszaru Natura 2000 poprzez prowadzenie robót na budowie Obwodnicy Wasilkowa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie określania stanowisk i rodzajów prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z któymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu SPOT/2.1.3/13/04-03 "Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki; odcinek III: Elbląg - Chruściel"  Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowym obiektów mostowych Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2007 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadańobjętych kontraktem nr 2004/PL/16/PT/004-01 "Zarządzenie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/004 Budowa Autostrady A4 na odcinku Zgorzelec-Krzyżowa w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu :Budowa północnego obejścia Nowej Soli w ciągu drogi krajowej Nr 3 Świnoujscie - Jakuszyce" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie Procedury obiegu i weryfikacji Wniosków i Zleceń realizowanych ze środków KFD Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo-Spręcowo od km 69+430 do km 74+370 oraz budowa obwodnicy m. Spręcowo w ciągu drogi krajowej nr 51 ok km 74+370 do km 76+927" Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Poznaniu Gospodarstwo - Pomocnicze Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2008 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2008 r. w

sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/007 - 05 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16//C/PT/007 Przebudowa drogi krajowej nr 2 odcinek Siedlce - Terespol, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2006/PL/16/C/PT/001-04 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Budowa Autostrady płatnej A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 września 2008 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacji Obsługi Prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A1 na odcinku Stryków - Pyrzowice Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków I - Konotopa Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 września 2008 r. w sprawie opiniowania i opracowywania projektów dokumentów rządowych opracowywania zarządzeń oraz pełnomocnictw w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2008 r. w sprawie kontroli przygotowania Oddziałów GDDKiA do zimowego utrzymania dróg oraz stanu utrzymania dróg krajowych w trakcie trwania sezonu zimowego. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie Nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2008 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych w sezonie 2008/2009 dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu: "Budowa obwodnicy Biecza w ciągu drogi krajowej Nr 28 Wadowice - Nowy Sącz - Przemyśl od km 168+450 do km 173+495". Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 października 2008 r. w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywane informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych. Tekst zarządzenia, Załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3.1, załącznik 3.2, załącznik 4

 

Zarządzenie Nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków I - Konotopa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków I - Konotopa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A1 na odcinku Stryków I - Pyrzowice. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 października 2008 r. w sprawie określenia podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2004/PL/16/C/PT/008-04 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/CPT/008 Budowa drogi ekspresowej S-3, Szczecin-Gorzów Wlkp., w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Ostatecznego dla Kontraktu SPOT/2.1.3/150/2005 "Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca od km 410+260 km do km 418+546". Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2008 r. zmieniające Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2006/PL/16/C/PT/001-4 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności, budowa autostrady płatnej A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji oznakowania dróg, obiektów mostowych i promów znakami wojskowej klasyfikacji obciążenia" Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 65 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad . Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 67 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie służbowych kart płatniczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 68 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odc. Machowa - Łańcut wraz z nadzorem  nad realizacją robót". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zamawiania badań naukowych, prac rozwojowych oraz usług badawczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 71 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem nr 2006/PL/16/C/PT/001-4 "Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Budowa Autostrady płatnej A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 72 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator S.A. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych w sezonie zimowym 2008/2009 dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie Nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakłądowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostard z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjncyh oraz ich wbudowania i dobioru. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 78 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia intrukcji inwentaryzacyjnej. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 80 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 81 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Stanowisku Ochrony Informacji Niejawnych i w Departamencie Spraw Obronnych Centrali GDDKiA oraz oddziałąch kancelarii tajnej i komórkach obronnych oddziałów GDDKiA. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 82 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków I - Konotopa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 83 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia