Generalny Pomiar Ruchu 2005


Generalny Pomiar Ruchu w 2005 roku (GPR 2005) został wykonany na istniejącej sieci dróg krajowych z wyjątkiem tych odcinków, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu, zwaną dalej siecią dróg krajowych.

Rejestracja ruchu w 1719 punktach pomiarowych prowadzona była przez przeszkolonych obserwatorów sposobem ręcznym. W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych (w podziale na 7 kategorii) oraz rowery. W odróżnieniu od wszystkich poprzednich pomiarów generalnych, w pomiarze wykonywanym w 2005 roku nie rejestrowano pojazdów zaprzęgowych.

Całoroczny cykl pomiarowy w 2005 roku składał się z 9 dni pomiarowych. Czas trwania pomiaru dziennego w każdym z dni pomiarowych był zależny od typu punktu pomiarowego i wynosił 16 lub 8 godzin. W punktach, w których pomiar dzienny wykonywano w ciągu 16 godzin, wykonano również dodatkowo dwa pomiary nocne.


W pozostałych punktach bezpośrednich pomiarów nocnych nie wykonywano. Do obliczeń wyników wykorzystano ponadto dane z automatycznych pomiarów ruchu prowadzonych w 56 stacjach pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych.

Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów ręcznych i automatycznych przeprowadzono obliczenia i określono następujące podstawowe parametry ruchu:

  • średni dobowy ruch w roku (SDR) i rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych,
  • obciążenie ruchem sieci dróg krajowych w kraju i poszczególnych województwach z uwzględnieniem podziału funkcjonalnego dróg,
  • obciążenie ruchem sieci dróg krajowych z uwzględnieniem podziału na klasy techniczne.

Poza obliczeniem podstawowych parametrów ruchu wykonano obliczenia analityczne dotyczące:

  • długości dróg w przedziałach obciążeń średnim dobowym ruchem pojazdów,
  • rozwoju ruchu w latach 2000-2005,
  • charakteru ruchu,
  • wielkości ruchu w miesiącach letnich oraz w miesiącach zimowych.

Wyniki GPR 2005

Wyniki GPR 2005 przedstawiono poniżej w postaci średniego dobowego ruchu
w poszczególnych punktach pomiarowych. Dołączono również tabelę z wykazem wszystkich odcinków pomiarowych GPR 2005.

Synteza GPR 2005

W poniższym dokumencie przedstawiono syntezę wyników Generalnego Pomiaru

Ruchu w 2005 roku na drogach krajowych:

Wytyczne GPR 2005

Wytyczne Generalnego Pomiaru Ruchu 2005 zostały wprowadzone w drodze zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wytyczne zawierają opis metody przeprowadzenia pomiaru, organizację pomiaru oraz instrukcja sposobu przeprowadzenia GPR 2005. Wytyczne zostały opracowane na zlecenie GDDKiA przez „Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.”. Poniżej wspomniane dokumenty: