Systemy informatyczne


Informacja ogólna o systemach wspomagających zarządzanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

 

System BANK DANYCH DROGOWYCH (BDD) jest kluczowym systemem wspomagającym zarządzanie siecią drogową. Posiada bazy do rejestru danych, lokalizowanych w ciągu drogi na podstawie systemu referencyjnego: między innymi dane administracyjne (w tym o zarządcach drogi), o nawierzchni drogowej czy wyposażeniu pasa drogowego (np. znaki pionowe, sygnalizacja) itp. Fakt, iż przebieg dróg jest wyznaczany poprzez punkty referencyjne, które w przestrzeni są opisane poprzez trzy współrzędne geograficzne, daje pewność o stabilności wyznaczonego przebiegu drogi. Punkty i odcinki referencyjne, pomiędzy nimi, stanowią system referencyjny. Dodatkową informacją jest pikietaż drogi. System jest zgodny z wymogami dwóch rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie trybu sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych oraz w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. Przy pomocy BDD prowadzi się i aktualizuje ewidencję dróg - Książka Drogi i Wykazy Dróg.