IV. IMPREZY O CHARAKTERZE RELIGIJNYM
IMPREZY O CHARAKTERZE RELIGIJNYM

   Imprezy o charakterze religijnym, zostały wyłączone z wymagań określonych przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, co sprecyzowano w art. 65h. , gdzie wskazano, że powyższe przepisy obejmujące imprezy świeckie nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym.
   Z wymagań powyższych zostały zwolnione również kondukty pogrzebowe, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju
   Zgodnie z przepisami prawnymi powyższe imprezy odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach dotyczących poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych.
   Powyższe „imprezy” jako podlegające władzom kościelnym nie wymagają zezwoleń jeśli odbywają się w miejscach do tego przeznaczonych.
   Dla zachowania porządku publicznego, dla publicznego sprawowania kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi
   Jednocześnie organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.
   Wynika stąd, że w przypadku wykorzystania dróg w sposób szczególny, jej organizator powinien uzyskać zezwolenie wydane w zależności od zasięgu jej działania od wojewody, starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, po uprzednim uzgodnieniu zasad z właściwymi zarządami dróg.