Obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77


I.Podstawowe informacje o inwestycji

- oddział - Rzeszów

- długość: całkowita 14,94 km

- obecny etap: w realizacji

- wartość projektu: 286 281 357,51 zł

 

1.etap zrealizowany:

28.12.2009 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

29.12.2009 r. - opracowano „Studium Techniczno-Ekonomiczne-Środowiskowe”

11.2011 r. - opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

30.03.2012 r. - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Treść DŚU TUTAJ 

17.04.2013 r. - uzyskano ostateczność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia realizowanego według wariantu W3A/1+W3A/3, wydaną przez z RDOŚ w Rzeszowie

30.09.2015 r. - wszczęto postępowanie na „Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z Infrastrukturą Techniczną, Budowlami i Urządzeniami Budowlanymi”

29.03.2016 r.  - zatwierdzono protokół Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)

20.06.2017 r.  – opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.08.2017 r.  - podpisano umowę w trybie „projektuj i wybuduj” - Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Acciona Construccion S.A. (partner), wartość kontraktu: 199 189 315,22 zł brutto

31.08.2018 r.  - złożono wniosek o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

 

2.etap w realizacji:

Budowastrona internetowa projektu:  www.obwodnicastalowejwoliiniska.pl

 

II.Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Realizowana droga zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego, miast Stalowa Wola i Nisko oraz gmin Rudnik n/Sanem i Nisko. Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z projektowaną drogą ekspresową S-19 na terenie gminy Nisko. Droga krajowa Nr 77 Lipnik – Przemyśl zaliczana jest do podstawowego układu komunikacyjnego Polski. Umożliwia ona dojazd do przejść granicznych południowo wschodniej części kraju (Korczowa, Medyka).

 

Obecnie DK-77 przebiega przez centrum miasta Stalowa wola oraz tereny gmin Nisko oraz Rudnik n/Sanem. Natężenie ruchu na istniejących DK-77 i DK-19 w rejonie Stalowej Woli i Niska wg Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2010 wynosiło 10,99 tys. pojazdów na dobę (na przejściu przez Stalową Wolę) i 8,74 tys. pojazdów na dobę (na przejściu przez Nisko). Ze względu na stale rosnący ruch pojazdów konieczna jest budowa obwodnicy, która wyprowadzi z miast Stalowej Woli i Niska uciążliwy ruch tranzytowy i wykluczy uciążliwie oddziaływanie na pobliskie otoczenie, a w szczególności na zabudowę mieszkaniową.

 

Inwestycja obejmuje budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

 

Trasa obwodnicy w wybranym wariancie poprowadzona została po północno – wschodniej stronie miejscowości Stalowa Wola i Nisko. Przebiega na kierunku północ – południowy wschód. Początek projektowanej obwodnicy Stalowej Woli i Niska zlokalizowany został na odcinku istniejącej trasy Podskarpowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina. W km 4+666 ul. Podskarpowej w ciągu DK-77 (tj. km 0+000,00 nowoprojektowanej obwodnicy) przewidziana została budowa ronda, stanowiącego połączenie obwodnicy z ulicami Chopina i Podskarpową oraz drogą gminną (w śladzie przyszłej DW Nr 855). Na dalszym odcinku obwodnica przecina tereny ogródków działkowych i dalej kieruje się na południowy wschód, przekraczając tereny elektrowni Stalowa Wola. Na dalszym odcinku przekracza rzekę Barcówka, linię kolejową Nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe oraz krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19. Koniec trasy obwodnicy i jej połączenie z istniejącą DK-77 zaplanowano na rondzie wchodzącym w skład węzła „Rudnik”, który powstanie w ramach budowanej równolegle drogi ekspresowej S-19. Inwestycja obejmuje również budowę wylotu z ronda w km 3+400 z odcinkiem łącznika w kierunku istniejącej DK-77 (ulicy Energetyków).

 

MAPA ORIENTACYJNA 

 

2.Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna - GP,
 • prędkość projektowa – 80 km/h,
 • prędkość miarodajna – 100 km/h,
 • prędkość projektowa teren zabudowany – 70 km/h,
 • prędkość miarodajna teren zabudowany – 80 km/h,
 • liczba pasów ruchu – 1x2
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • opaska bitumiczna zewnętrzna – 0,5 m,
 • szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m – 2,5 m,
 • skrajnia pionowa – 4,90 m,
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś.
   

3.Zakres inwestycji obejmuje

 • budowę trasy głównej po nowym śladzie,
 • przebudowę, rozbudowę istniejących dróg i skrzyżowań w zakresie inwestycji,
 • remonty istniejących dróg w zakresie ronda przy galerii VIVO (km ok. 0+000),
 • budowę dróg publicznych, dodatkowych jezdni, pasów technologicznych,
 • budowę ciągów pieszych, rowerowych oraz pieszo-rowerowych,
 • budowę zatok autobusowych, dwóch zatok ITD,
 • budowę przepustów drogowych, obiektów inżynierskich w ciągu projektowanej DK-77 (most, wiadukty, estakada, przepusty ekologiczne, przejścia dla zwierząt, przejście dla pieszych),
 • budowę systemu odwodnienia, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy, zbiorników retencyjnych, przebudowę i konserwację rowów melioracyjnych wraz z przepustami,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją, w tym budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, altan oraz infrastruktury towarzyszącej,
 • rozbiórkę istniejących nawierzchni, m.in. jezdni, ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowę, przebudowę, rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury pod i nadziemnej,
 • budowę kanału technologicznego oraz urządzeń KSZR,
 • rozbiórkę istniejącego uzbrojenia terenu,
 • wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego projektowanych dróg,
 • wycinkę i nasadzenia zieleni.

 

4.Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach raportu rozpatrywano pięć wariantów przebiegu obwodnicy:  1A, 2A, 3, 3A/2, 3A/1+3A/3.

 

Wariant 1A – rozpoczyna się od węzła z ulicą Chopina, przechodzi przez teren ogródków działkowych, przekracza rzekę San, krzyżuje się w węźle Podborek z drogą powiatową nr 1024R. W gminie Pysznica omija zabudowę mieszkalną, a następnie bezkolizyjnie mija drogę powiatową nr 2505R oraz drogę gminną nr 4238002 Olszowiec - Rędziny. Docelowo łączy się z projektowaną drogą ekspresową S-19 (węzeł Zapacz). Długość trasy W1A wynosi ok. 13,8 km.

Wariant ten omija w całości zwartą zabudowę Stalowej Woli i Niska, nie występuje kolizja z elektrownią w Stalowej Woli oraz z gazociągiem wysokoprężnym, omija tzw. Sanisko oraz nie wymaga wyburzeń. Z założenia nie odpowiada planowanej funkcji, jaką ma pełnić obwodnica miast Stalowej Woli i Niska, ponieważ tylko na początkowym odcinku wyprowadza ruch z miasta Stalowa Wola, a później biegnie po śladzie projektowanej drogi ekspresowej S-74, co powoduje brak zmiany sytuacji w stosunku do stanu istniejącego w miastach Stalowa Wola i Nisko.

 

Wariant 2A – centrum Stalowej Woli łączy się z projektowaną obwodnicą poprzez przejazd różnopoziomowy ul. Czarnieckiego i węzłem z ul. Chopina. Na wysokości centrum Niska w węźle Podsanie łączy się z ulicą Modrzewiową, z drogą krajową Nr 19 łączy się w węźle Waldekówka. Dalej projektowana trasa przechodzi przez miejscowość Nowa Wieś (pomiędzy zabudowaniami), dochodzi do planowanej drogi ekspresowej S-19 (węzeł Rudnik) i łączy się z istniejącą drogą krajową Nr 77. Długość trasy W2A wynosi około 15,7 km.

Wariant ten koliduje z gazociągiem wysokoprężnym, z liniami energetycznymi, przebiega w bliskim sąsiedztwie zwartej zabudowy Stalowej Woli i tzw. Saniska, wymaga wyburzenia 3 budynków. Ponadto całość odcinka przechodzi przez grunty podatne na infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych i przez tereny zalewowe rzeki San.

 

Wariant 3 – rozpoczyna się od węzła z ulicą Chopina, początkowo pokrywając się z wariantem 2A, wzdłuż rzeki San przechodzi pod drogą powiatową Nr 1024R (ul. Czarnieckiego). Przechodzi estakadą przez teren elektrowni, omija tereny zielone przy rzece San i przechodzi pomiędzy zabudowaniami dzielnicy Podsanie, omija miasto Nisko i łączy się w węźle Podsanie z ul. Modrzewiową. Następnie dochodzi do istniejącej drogi krajowej Nr 19 (węzeł Waldekówka). Projektowana trasa przechodzi przez miejscowość Nowa Wieś (pomiędzy zabudowaniami), dalej nad drogą powiatową Nr 1058R dochodząc do planowanej drogi ekspresowej S-19 (węzeł Rudnik). Długość trasy W3 wynosi około 15,7 km.

Trasa tego wariantu kolidować będzie z gazociągiem wysokoprężnym, z liniami energetycznymi oraz z zabudową (wyburzenie 3 budynków). Podobnie jak w wariancie 2A całość odcinka przechodzi przez grunty podatne na infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych i przez tereny zalewowe rzeki San.

 

Wariant 3A/2 – rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Chopina, początkowo pokrywając się z wariantami 2A i 3. Ruch z centrum miasta Stalowa Wola i z Gminy Pysznica włącza się do projektowanej obwodnicy poprzez ul. Czarnieckiego. Obwodnica przez teren elektrowni biegnie estakadą, przechodzi pomiędzy zabudowaniami dzielnicy Podsanie, kierując się w stronę linii kolejowej Stalowa Wola Południe – Zwierzyniec, łączy się z ul. Modrzewiową poprzez węzeł Podsanie, a dalej omija miasto Nisko. Następnie oddala się od rzeki San, dochodząc do istniejącej drogi krajowej Nr 19 przecina ją (węzeł Waldekówka) i dochodzi do drogi krajowej Nr 77 w miejscowości Racławice. Wariant ten przechodzi przez miejscowość Wolina starym śladem drogi krajowej Nr 77 dochodząc do planowanej drogi ekspresowej S-19.

Trasa tego wariantu kolidować będzie z gazociągiem wysokoprężnym, z liniami energetycznymi, wymagać będzie wyburzenia 8 budynków mieszkalnych i 2 gospodarczych. Przebiega na najkrótszym odcinku w bliskiej odległości rzeki San (w porównaniu z wariantem 2A i 3). Wariant ten na najkrótszym odcinku przechodzi w pobliżu zalesienia w pobliżu rzeki San i omija tzw. Sanisko. Całość odcinka przechodzi przez grunty podatne na infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych. Większość odcinka przechodzi przez tereny zalewowe rzeki San.

 

Wariant 3A/1+3A/3 – przebiega jak wariant 3A/2 lecz omija miejscowość Wolina od strony południowej. Długość trasy wynosi ok. 15,3 km.

Wariant ten na najkrótszym odcinku przebiega w bliskiej odległości rzeki San (w porównaniu z wariantem 2A i 3), omija miejscowość Wolina, na najkrótszym odcinku a także w większej odległości przechodzi w pobliżu zalesienia w pobliżu rzeki San (w porównaniu z wariantem 2A i 3), omija tzw. Sanisko. Wariant W3A/1+3A/3 charakteryzuje się również najmniejszą liczbą kolizji ze stanowiskami archeologicznymi oraz brakiem kolizji z otuliną Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie". Trasa tego wariantu kolidować będzie gazociągiem wysokoprężnym, z liniami energetycznymi. Przechodzi w bliskim sąsiedztwie zwartej zabudowy Stalowej Woli, wymaga wyburzenia dwóch budynków mieszkalnych. Całość odcinka przechodzi przez grunty podatne na infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych. Większość odcinka przechodzi przez tereny zalewowe rzeki San.

 

W decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dn. 30.03.2012 r. wybrano wariant W3A/1 z korektą od km 3+850 do km 9+670 jako W3A/3.

 

5.Obiekty inżynierskie

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z obwodnicą zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: przejazdy gospodarcze, wiadukty drogowe, wiadukt kolejowy, estakadę. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów i mostu. Obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy projektowane są na obciążenie klasy A. Przebieg obwodnicy wymusił konieczność zaprojektowania przejść umożliwiających swobodną migrację zwierząt.

 

6.Węzły i skrzyżowania

węzeł:

·        węzeł typu WC w km 2+350  – komunikujący obwodnicę ze drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego)

 

skrzyżowania jednopoziomowe:

·        rondo w km 0+000 – komunikujący obwodnicę ze Stalową Wolą

·        rondo w km 3+418 – komunikujący obwodnicę z Hutą Stalowa Wola

·        rondo w km 8+617 – komunikujący obwodnicę z Niskiem

·        rondo w km 11+708 – komunikujący obwodnicę z DK-19


III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.03.2012 r. oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.04.2013 r. przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:

 

przejść dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dolnych dla małych zwierząt i płazów oraz przejść dolnych dla płazów. Przejazdy gospodarcze wykonane będą w sposób umożliwiający swobodną migrację zwierząt.

 

ochrony przed zanieczyszczeniem wód

Do odprowadzenia wód opadowo-roztopowych ze szczelnej powierzchni drogi obwodowej i obiektów inżynierskich zaprojektowano system odwodnieniowy. W ciągu kanalizacji deszczowej, w szczególności na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów” zaprojektowano urządzenia oczyszczające tj. separatory i osadniki. Przed wylotami kanalizacji deszczowej zostaną zamontowane zastawki odcinające.

 

ochrony przed nadmiernym hałasem

W celu ochrony terenów objętych ochroną przed hałasem uwzględniono budowę ekranów akustycznych.

 

PLAN SYTUACYJNY OBWODNICY STALOWEJ WOLI I NISKA W CIĄGU DK 77
 
GDDKiA

 

Powiązane informacje:

30.08.2017 r. Podpisano umowę na budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska 

20.06.2017 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska 

28.03.2017 r. Otwarto oferty na realizację obwodnicy Stalowej Woli i Niska 

2.11.2016 r. Rusza II etap przetargu na projekt i budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska 

28.10.2016 r. Jest decyzja w sprawie II etapu przetargu na projekt i budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska oraz drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie-Nisko 

2.11.2015 r. Obwodnica Stalowej Woli i Niska - 19 wykonawców zainteresowanych budową 

30.09.2015 r. Przetarg na budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska ogłoszony