O urzędzie


Informacje ogólne

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:

 

• współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg,
• gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
• nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa,
• wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych,
• współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi,
• współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
• zarządzanie ruchem na drogach krajowych,
• ochrona zabytków drogownictwa,
• wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych
• pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

 

Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów w województwach. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDKiA rejony dróg krajowych.