Modernizacja drogi krajowej Nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy - Budowa obwodnicy Dargobądza
Modernizacja drogi krajowej nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy. Budowa obwodnicy Dargobądza od km 19+759 do km 22+543

Nazwa: "Modernizacja drogi krajowej nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy. Budowa obwodnicy Dargobądza od km 19+759 do km 22+543.

Kontrakt Nr: 43.2

Lokalizacja: Województwo zachodniopomorskie. Miejscowość: Dargobądz

Opis:

 • stan istniejący
   Zrealizowane zadanie wchodzi w zakres inwestycji pn. Przejście przez Woliński Park Narodowy obejmującej:
   - Kontrakt Nr 43.1: "Modernizacja drogi krajowej Nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy od km 14+970 do km 19+759",
   - Kontrakt Nr 43.2: "Modernizacja drogi krajowej nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy. Budowa obwodnicy Dargobądza od km 19+759 do km 22+543",
   - Kontrakt Nr 45: "Rehabilitacja nawierzchni drogi krajowej Nr 3 Świnoujście - Zalesie od km 10+200 do km 15+000 i Dargobądz - Wolin od km 22+543 do km 26+427".

   Projektem Przejścia przez Woliński Park Narodowy objęta była przebudowa 5 km drogi krajowej nr 3 oraz obejście m. Dargobądz w celu przeniesienia ruchu poza tereny zabudowane. Długość całej inwestycji obejmującej dwa odrębne Kontrakty (43.1 i 43.2) wynosi 7,75 km w tym nowy: 2,8 km jednojezdniowy odcinek obwodnicy. Prowadzona była także rehabilitacja nawierzchni drogi krajowej nr 3 (Kontrakt nr 45) na odcinku początkowym i końcowym powyższego Przejścia przez Woliński Park Narodowy oraz pomiędzy obejściem Dargobądza i obejściem Wolina.

 • cel i uzasadnienie projektu
   Droga krajowa Nr 3 jest drogą międzynarodową prowadzącą do portu w Świnoujściu i stanowi jego połączenie z portem w Szczecinie oraz siecią dróg krajowych. Przejazd przez obszar zabudowany m. Dargobądz i małe promienie łuków poziomych, szczególnie na końcu miejscowości spowodowały konieczność ograniczenia prędkości pojazdów do 40 km/h. Oprócz zagrożenia dla mieszkańców i utrudnienia dla ruchu pojazdów takie ograniczenie prędkości powodowało zwiększenie skażeń i hałasu niekorzystnego dla mieszkańców miejscowości.
   Inwestycja polegała na przeniesieniu ruchu poza tereny zabudowane w celu poprawienia płynności i bezpieczeństwa ruchu na trasie drogi krajowej Nr 3. Jednocześnie zmiana przebiegu drogi wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców wsi.

   Bezpośrednimi celami zadania było:
   - przeniesienie ruchu poza tereny zabudowane,
   - poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu na trasie drogi krajowej Nr 3,
   - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu,
   - wyeliminowanie zagrożeń ekologicznych.

 • ogólny opis zadania

   Zadanie obejmowało budowę jednojezdniowej obwodnicy miejscowości Dargobądz wraz z poboczami utwardzonymi, budowę dróg zbiorczych długości 1,5 km, systemu odwodnienia z podczyszczaniem wód opadowych oraz ekranów akustycznych. Na początku i końcu obwodnicy wykonano w jednym poziomie dwa skrzyżowania łączące ją z istniejącą drogą.
   Wybudowane zostały także dwa wiadukty oraz dwa przepusty ekologiczne w kilometrach: 19+965 i 19+978 spełniające rolę przejść dla małych zwierząt. Nad drogą Nr 3 w km 21+507,64 w ciągu drogi zbiorczej wykonano trójprzęsłowy wiadukt dla obsługi ruchu porzecznego lokalnego, zaś w ciągu obwodnicy powstał jednoprzęsłowy obiekt w km 21+868,17 w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową Dargobądz-Mokrzyca Wielka.
   Dokonano również nasadzeń zieleni przydrożnej i ochronnej, montażu ogrodzenia w sąsiedztwie lasu oraz przebudowy kolidujących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.


 • główne parametry techniczne
   droga główna
   - klasa drogi: "Gp"
   - prędkość projektowa: 80 km/h
   - kategoria ruchu: KR 4
   - obciążenie nawierzchni: 100 KN/oś
   - szerokość jezdni: 7,0 m jezdnia + 2x2,0 m pobocza utwardzone + 2x0,75 m pobocza gruntowe

   obiekty
   wiadukt nad drogą Nr 3 w km 21+507,64 w ciągu drogi zbiorczej
   - klasa obciążenia: "C"
   - szerokość: 6,80 m
   - długość: 56,9 m
   - konstrukcja: trójprzęsłowa z prefabrykatów strunobetonowych typu "KUJAN"
   - posadowienie: bezpośrednie

   wiadukt w ciągu budowanej obwodnicy km 21+868,17
   - klasa obciążenia: "A"
   - szerokość: 13,2 m
   - długość: 16,5 m
   - konstrukcja: jednoprzęsłowa z prefabrykatów strunobetonowych typu "KUJAN"
   - posadowienie: bezpośrednie

   przepusty ekologiczne w km: 19+965 i 19+978
   - światło: 3,0 m x 1,5 m
   - długość: 18 m
   - konstrukcja: skrzynkowa z prefabrykatów żelbetowych ramowych typu "U"

 • wpływ na stan środowiska naturalnego

   Ochrona przed hałasem
   W celu spełnienia wymogów i standardów jakości środowiska w zakresie ochrony przed hałasem ustawiono ekrany akustyczne panelowe na poboczach i płytowe przeźroczyste na wiadukcie.
   Odpady
   Wytworzone podczas prowadzenia prac modernizacyjnych odpady zostały zakwalifikowane jako inne niż niebezpieczne. Nie powodują one zagrożenia dla gleb i dla wód gruntowych.
   Szata roślinna
   W ramach rekompensaty za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami nasadzonych zostało 294 szt. drzew i 2 943 szt. krzewów.
   Ścieki opadowe
   Wymogi ochrony środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych uwzględniono przyjmując następujące rozwiązania projektowe:

   • wykonanie prefabrykowanych ścieków betonowych drogowych i skarpowych odprowadzających wodę do rowów,
   • udrożnienie istniejących i odbudowa rowów przydrożnych z umocnieniem dna
   • budowa kanalizacji deszczowej
   • budowę systemu odwodnienia z podczyszczeniem wody opadowej spływającej z jezdni

   Woda ze ścieków trójkątnych odprowadzana jest do rowów przydrożnych za pomocą ścieków skarpowych. Dno wszystkich rowów umocniono za pomocą betonowych ścieków korytkowych w celu odprowadzenia wód opadowych spływających z jezdni do urządzeń podczyszczających (osadniki i separatory).

  Zakres robót:
   Łączna długość nowego odcinka drogi wynosi 2,8 km. Zakres robót obejmował:
    Roboty drogowe
    - budowę jednojezdniowej obwodnicy wraz z utwardzonymi poboczami
    - budowę dwóch skrzyżowań w jednym poziomie na początku i końcu obwodnicy
    roboty ziemne:
    - wykonanie wykopów 45 667 m3
    - wykonanie nasypów 105 395 m3
    podbudowy:
    - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31 462 m2
    - z mieszanek mineralno-bitumicznych 30 923 m2
    - ułożenie geotkaniny Bonar 25/25 43 923 m2
    nawierzchnie:
    - warstwa wiążąca 30 934 m2
    - warstwa ścieralna 31 162 m2
    - wykonanie systemu odwodnienia z podczyszczaniem wód opadowych
    przepusty pod korona drogi 55 m
    kanalizacja deszczowa 376 m
    separatory 5 szt.
    osadniki 5 szt.
    - budowę dróg zbiorczych i zjazdów
    - montaż ekranów akustycznych
    panelowych na poboczach na fundamentach palowych:
    - warstwa dolna z paneli żelbetowych 696 m2
    - warstwa górna z paneli blaszanych 4 094 m2
    płytowych przeźroczystych na wiadukcie:
    - z płyt Paraglas 192 m2
    - wykonanie ogrodzenia w sąsiedztwie lasu 779 m
    - oznakowanie poziome 1 770 m2
    - oznakowanie pionowe 185 szt.
    - bariery ochronne stalowe 1 684 m
    - budowa oświetlenia 290 m
    - zieleń drogową 3 237 szt.

    Roboty mostowe
    - budowę wiaduktu nad drogą Nr 3 w km 21+507,64 w ciągu drogi zbiorczej
    - budowę wiaduktu w ciągu obwodnicy w km 21+868,17
    - budowę dwóch przepustów ekologicznych

    Roboty branżowe
    - przebudowę kablowych linii energetycznych NN
    - przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych
    - przebudowę podziemnych linii wodociągowych

  Dokumentacja techniczna opracowana została przez:
   TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
   Pracownia Projektowa w Szczecinie
   ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-522 Szczecin

  Okres realizacji zadania:
   Termin rozpoczęcia robót: 03.05.2002 r.
   Termin zakończenia robót: 30.06.2003 r.
   Obiekt oddano do użytku: 14.07.2003 r.

  Zadanie realizowała firma:
   BUDIMEX DROMEX S.A.
   ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa

  Nadzór inwestorski pełniła firma:
   Lafrentz Polska Sp. z o.o.
   ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

  Finansowanie:
   Inwestycja była finansowana z budżetu państwa przy współudziale Pożyczki Banku Światowego (tzw. Projekt Dostępu do Portów i Zarządzania Portami 4080-0-1POL - "Pożyczka Portowa") zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju datowanej na 9 września 1996 roku.
   Inwestorem zadania była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.