Opłaty skarbowe


Obowiązujące opłaty skarbowe

 

opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 783)

 

Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto:

 

Miasto Poznań Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20

61-706 Poznań

 

PKO BP S.A., Nr rachunku 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

 

 

opłata skarbowa w kwocie 82,00 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 783) - załącznik część III ust. 44 pkt 2.

 

 

 

Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto:

 

Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wola

al. Solidarności 90

01-003 Warszawa

 

Bank Handlowy w Warszawie, Nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku. Do złożonego wniosku należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej.