Umowy dla pierwszych odcinków S3 podpisane

W piątek 23 lipca podpisane zostały pierwsze umowy na budowę drogi ekspresowej S3.
P1010078-2.JPG


    Przedmiotem umów jest budowa drogi ekspresowej na odcinku pomiędzy zrealizowaną już Obwodnicą Międzyrzecza, a istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S3 w okolicy Sulechowa, tj. niemal 43 km. Po stronie północnej droga będzie włączona do Węzła „Międzyrzecz Południe", a po stronie południowej do Węzła „Sulechów".


Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w sierpniu tego roku. Zakończenie robót planowane jest na maj 2013 r.


 


Zadanie obejmuje:


-        budowę trasy głównej wraz z włączeniami do węzłów „Międzyrzecz Południe"  i „Sulechów" oraz równoległych dróg dojazdowych,


-        przebudowę dróg poprzecznych związanych z budową drogi S 3,


-        odwodnienia dróg wraz z budową urządzeń oczyszczających,


-        budowę dróg dojazdowych do odciętych działek,


-        budowę węzłów drogowych przy mieście Świebodzin,


-        budowę Obwodu Utrzymania Drogi „Sulechów",-        budowę obiektów mostowych w ciągu i nad drogą S3, przepustów drogowych i przejść dla zwierząt,


-        budowę urządzeń ochrony środowiska, zieleni ochronnej, krajobrazowej i dogęszczającej skraje drzewostanów leśnych,


-          budowę urządzeń towarzyszących - sanitarnych, elektroenergetycznych i teletechnicz­nych,


-          wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu,


-          przebudowę istniejących urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z przedsię­wzięciem.


 Planowane przedsięwzięcie podzielono na 4 odcinki projektowe:


 


-        odcinek 1: km 0+000 - km 17+100


-        odcinek 2: km 17+100 - km 24+500


-        odcinek 3: km 24+500 - km 32+300


-        odcinek 4: km 32+300 – km 42+953,96.


Odcinki składają się na 3 odcinki realizacyjne:-        odcinek 1,


-        odcinek 2,


-        odcinek 3 i 4.


 


Wykonawcami poszczególnych odcinków są:


Odcinek 1:


Lider - Mota - Engil Central Europe S.A.Partnerzy:     - Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A.


                 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.


                   - Przedsiębiorstwo  Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.


Wartość umowy: 373.362.316,44 PLN


Odcinek 2:


Lider - HERMANN KIRCHNER Polska sp. z o.o.


Partnerzy:     - HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH


                   - HERMANN KIRCHNER Hoch-u. Ingenieurbau GmbH


Wartość umowy: 204.879.860,73 PLN


Odcinek 3+4:


Lider - BUDIMEX S.A. Partner:          - FERROVIAL AGROMAN S.A. Campo de las Naciones


Wartość umowy: 336.101.512,29 PLN


 


Cel zadania


Realizacja inwestycji przyczyni się do:


-        poprawy jakości infrastruktury,-        zwiększenia komfortu podróży, a tym samym skrócenie czasu przejazdu,


-        zwiększenia przepustowości,


-        zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów,


-        niższej emisja toksycznych składników spalin w terenie zabudowanym,


-        polepszenia klimatu akustycznego,


-        podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej - wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy i zamieszkania,


-        ułatwienia ruchu turystycznego w regionie.