Główne zasady oznakowania robót
Główne zasady oznakowania robót prowadzonych na drogach krajowych.


1. Roboty można rozpocząć po protokolarnym przekazaniu placu budowy wraz z odbiorem oznakowania przez Rejon Dróg,

2. Oznakowanie robót powinno być zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

3. Obowiązuje zgłoszenie zamiaru zmian w oznakowaniu (na 7 dni przed robotami) do zarządzającego ruchem i do Policji (KWP dla dróg krajowych),

4. Należy stosować zasadę minimalizacji utrudnień w ruchu (dotyczy też ruchu pieszego), dla ruchu kołowego - jeśli to możliwe utrzymać dwukierunkową przejezdność,

5. Przy ruchu wahadłowym, w przypadku kierowania ruchem przez „sygnalistów" muszą to być osoby przeszkolone i posiadać aktualne uprawnienia (do kierowania ruchem), ewentualna sygnalizacja świetlna (przy robotach długotrwałych) powinna uwzględniać zmiany natężenia ruchu,

6. Należy tak planować działki robocze (długość, zakres robót), aby utrudnienia w ruchu w miarę możliwości nie pozostawały na okres nocny,

7. Należy uwzględnić właściwe zabezpieczenie ruchu pieszych i rowerzystów (ciągłość ruchu, dojścia do posesji, itp.),

8. Znaki muszą być czytelne (zawsze czyste), stabilne i umieszczone na wymaganej wysokości, znaki zniszczone należy wymieniać,

9. Odległość ustawienia znaków od strefy robót powinna być dostosowana do prędkości na drodze,

10. Stosować zasadę stopniowania ograniczenia prędkości (różnica maks. 30 km/h),

11. Stosowane oznakowanie powinno być adekwatne do wprowadzanych utrudnień,

12. Stosować znaki odblaskowe z folii min. 2 typu (drugiej generacji) w grupie wielkości znaków dużych, wzory znaków zgodne z przepisami,

13. Na zaporach i pachołkach drogowych (na jezdni, poboczach, przy zjazdach) stosować światła ostrzegawcze barwy żółtej załączone przez cały czas trwania robót (przy zamknięciach jezdni - zapory ze znakiem B-1 - świata barwy czerwonej), światła ostrzegawcze dobrze widoczne w każdych warunkach z odległości nie mniejszej niż ustawione oznakowanie ostrzegawcze,

14. Przy zamknięciach pasa ruchu należy dodatkowo stosować tablice zamykające U-26,

15. Tymczasowe oznakowanie poziome na czas robót (barwy żółtej) – powinno być odblaskowe (min. 200 mcd/lx m2),

16. Szerokość pasa ruchu dla pojazdów - min. 3,0m,

17. Należy długość strefy robót dostosować do natężenia ruchu - sprawdzić przepustowość dla ruchu wahadłowego

18. Zabrania się postoju sprzętu i składowania materiałów na jezdni i poboczach (chodnikach) oraz poza wygrodzoną i oznakowaną strefą robót,

19. Sprzęt po zakończonych robotach (działce roboczej) należy usunąć z drogi - postój (parkowanie) poza jezdnią i poboczami,

20. Zabrania się pozostawiania oznakowania związanego z prowadzonymi robotami po ich zakończeniu (po zakończonej działce roboczej) - po ustaniu utrudnień (powinno być ew. oznakowania np. na okres pielęgnacji, oddzielne oznakowanie na okres nocny, itp.,

21. Urządzenia i maszyny pracujące na drodze powinny mieć włączone światła ostrzegawcze (przyczepki sygnalizacyjne) - dotyczy również robót utrzymaniowych Rejon Dróg,

22. Należy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenia strefy robót (wykopy, roboty mostowe) – nie dopuszcza się stosowania taśm ostrzegawczych nawet przy stosunkowo płytkich wykopach, zabezpieczenia przed wjazdem w strefę robót - pryzmy piachu,