Umowa na budowę odcinka A4 i S19 podpisana
W rzeszowskim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na budowę odcinka autostrady A4 od W. Rzeszów Zachód do W. Rzeszów Centralny oraz odcinka drogi ekspresowej S-19 od W. Rzeszów Zachód do W. Świlcza. Jest to ostatni odcinek wchodzący w skład tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Wykonawcą tej inwestycji będzie polsko-indyjskie konsorcjum firm Radko Sp. z o.o., Autostrada Wschodnia Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD LTD z Indii. Wartość kontraktu to 441,7 mln PLN (w tym odcinek A4 – 234,3 mln PLN, odcinek S19 – 207,5 mln PLN). Projekt przewidziany jest do współfinansowania ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetowych. Termin realizacji to 18 miesięcy.

Inwestycja obejmuje w szczególności:
- budowę autostrady A-4 o długości 4013,44m
- budowę drogi ekspresowej S-19 o długości 4375,37m,
- budowę węzła „Świlcza”,
- budowę węzła „Rzeszów Zachodni”,
- przebudowę istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę drogowych obiektów inżynierskich: 8 wiaduktów, 3 mostów, 4 przejazdów gospodarczych, 10 przepustów i przejść dla małych zwierząt i płazów
- budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wynikających z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonanej w ramach uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (w tym: ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej, separatorów i zbiorników ekologicznych),
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej: budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, oświetlenia drogi wraz z zasilaniem, przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, sieci melioracyjnych, sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia, przebudowę linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz urządzeń teletechnicznych.

22.04.2010