Umowy na budowę obwodnicy Jarosławia i odcinka trasy ekspresowej S19 podpisane
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie podpisała kolejne umowy na realizację planowanych inwestycji drogowych na terenie Podkarpacia.

Umowa na budowę obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 została podpisana z z polsko-niemieckim konsorcjum firm, z liderem Eurovia Polska S.A. Koszt realizacji inwestycji to 431,5 mln zł. Kierowcy skorzystają z nowego połączenia za dwa lata.

Inwestycja zakłada budowę 11-kilometrowego odcinka drogi obwodowej o klasie GP. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić budowę węzłów, 9 wiaduktów, 3 mostów, 4 przejazdów gospodarczych, remont 1 wiaduktu kolejowego, a także budowę przepustów na ciekach i murów oporowych. Zakres prac obejmował będzie również budowę ekranów akustycznych, dróg dojazdowych, przejść dla płazów i małych zwierząt (w formie przepustów suchych lub specjalnie wykształconych półek w przepustach na ciekach) a także przebudowę urządzeń infrastruktury związanej z inwestycją (elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej). Zadanie przewidziane jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz ze środków budżetowych.

W rzeszowskim oddziale GDDKiA została podpisana również umowa na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od Stobiernej do W. Rzeszów Wschód. Odcinek ten będzie częścią tzw. północnej autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Wykonawcą ponad 9-kilometrowego odcinka S19 będzie polsko-portugalskie konsorcjum firm z liderem MSF Engenharia S.A. Wartość kontraktu to 213,5 mln zł. Termin realizacji to 18 miesięcy.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1.Budowę drogi ekspresowej S-19 na odcinku od m. Stobierna (włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 19) do węzła autostrady A4 „Rzeszów Wschód” (bez węzła) o długości 6,89 km,

2.Budowę drogi krajowej nr 19 na odcinku od węzła autostrady A4 „Rzeszów Wschód” (bez węzła) do granic administracyjnych Rzeszowa o długości 1,40 km,

3.Przełożenie drogi powiatowej nr 1382R o długości 1,25 km.

4.budowę węzła „Jasionka”,

5.przebudowę istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych,

6.budowę drogowych obiektów inżynierskich (4 wiadukty, 4 mosty, 6 przepustów i przejść dla małych zwierząt i płazów)

7.budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska w tym: ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej, separatorów i zbiorników ekologicznych,

8.budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- budowę oświetlenia drogi wraz z zasilaniem,
- przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę sieci melioracyjnych,
- przebudowę sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia,
- przebudowę linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
- przebudowę urządzeń teletechnicznych.

Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych  pochodzących z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetowych. W podpisaniu umów brał udział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk.

09.02.2010