Ewidencja GUS


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 583) zarządcy dróg publicznych zobligowani są do prowadzenia prac związanych z gromadzeniem danych statystycznych, zgodnie z poniższymi wzorami formularzy. W oparciu o zapisy § 2.2 przedmiotowego rozporządzenia, informacje dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach należy przekazać Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Formularze w formacie xls obowiązujące w roku 2016: